Bild

Livsmedelsproduktion

Vår lokala livsmedels-produktion måste öka

Vi vill att den lokala livsmedelsproduktionen får förutsättningar att växa, så att fler jobb och företag på landsbygden kan skapas och kommuninvånare få större tillgång till sund och säker mat. Mer närproduktion stärker också vår kris- och konfliktberedskap.

Kommunen som köpare

Den svenska livsmedelsproduktionen är viktig. Den skapar jobb och företagande på landsbygden och håller landskapen öppna av betande djur. Tack vare bland annat stränga djurskyddskrav kan du äta sund och säker svensk mat. Därför måste kommunen prioritera och underlätta för lokala aktörer att leverera varor till verksamheterna och servera mer närproducerat i våra skolor och på våra äldreboenden.

Jordbruksmark

Nyinflyttningar och företagsetableringar är bra för Eskilstuna, men samtidigt vill vi att kommunen är aktsam i sin hantering av marktillgångar eftersom det är mycket svårt att omvandla hårdgjord yta till jordbruksmark igen. Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark bör i princip undvikas.

Levande landsbygd

För att jordbruksmarkens värden ska kunna upprätthållas krävs att det finns jordbrukare som kan och vill bedriva ett aktivt jordbruk. Om vi ska trygga livsmedelsförsörjningen måste vi alltså hålla landsbygden levande. Därför vill vi att det ska vara lätt att bygga bostäder och att det finns pålitligt bredband, kollektiva färdmedel, skolor och skolskjutsar, trygghetsboenden och service. Och det måste vara lika enkelt att driva företag på landsbygden som i tätorten och i logistikparken.

Stärkt krisberedskap

För att vi ska kunna klara oss själva i händelser av störningar och kriser behöver vi stärka vår försörjningsförmåga. Sverige är i dagsläget självförsörjande på vissa basvaror, såsom spannmål, men vi är på det hela beroende av import av både mat och insatsvaror. Den lokala livsmedelsproduktionen måste därför få förutsättningar att öka för att stärka vår krisberedskap.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022–2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i all väsentlighet undviks
 • att kommunen avyttrar minst 1 000 hektar åkermark till lantbrukare som är bättre lämpade att genomföra nödvändiga markförbättringar
 • att exploatering av högkvalitativ jordbruksmark undviks vid en eventuell utveckling av Gunnarskäl
 • att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i kommunens egna verksamheter
 • att kommunen säkerställs som långsiktig köpare genom utveckling av omlastningscentralen (OLC)
 • att upphandlingarna oftare delas upp volymmässigt för att göra det möjligt för mindre lokala livsmedelsproducenter att leverera mat till kommunen direkt i stället för genom grossist
 • att information går ut till lokala företag med påminnelser om aktuella upphandlingar för att underlätta också för mindre företag som saknar den administration som större företag har
 • att direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter ökar, till exempel genom så kallade Reko-ringar
 • att fler stadsodlingar anläggs
 • att möjligheten undersöks till avtal med enskilda lantbrukare och trädgårdsodlare om leverans av produkter till kommunen och samtidigt koppla detta till praktikplatser åt unga
 • att åkermark får användas för att bygga solcellsparker i större utsträckning än för byggnation och övrig exploatering, eftersom åkermarken på så sätt åter kan tas i produktion om det skulle behövas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.