Bild

UTBILDNING

Eskilstunas skolor ska hålla högsta kvalitet

Grunden till ett välfungerande samhälle är en bra skola. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa också som vuxen. Därför vill vi att Eskilstunas skolor håller högsta kvalitet, ända från förskolan till universitetsnivå.

Alla elever måste klara skolan

Grunden för barns bästa förutsättningar att utvecklas och uppnå sina livsdrömmar läggs i en skola som möter varje elev utifrån dennes villkor. Undervisningen ska utgå från elevers behov och förutsättningar, och insatser sättas in tidigt när elever riskerar att inte nå målen. Att säkra att fler elever klarar skolan är helt avgörande.

Utbildning ska leda till jobb

Utbildning ska leda till jobb. Skolan måste därför samverka mer med samhället och näringslivet. På så sätt kan både de teoretiska och praktiska utbildningarna anpassas mer för arbetsmarknaden.

Förskola

Förskolan ska vara en trygg och bra plats för våra barn. Därför vill vi att föräldrarna ska ha möjlighet att välja förskola och att barngrupperna ska bli mindre. Samtidigt vill vi se fler behöriga pedagoger i förskolan.

Grundskola

Vi vill ha en grundskola som tar tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev måste utifrån sina förutsättningar få den hjälp och det stöd som behövs för att utvecklas och lära sig.

Gymnasium

Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög. Vi vill därför att kopplingen mellan studier och arbetsmarknad blir bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Yrkesprogrammen ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med företagen.

Vuxenutbildning

Vi vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) måste också höjas.

SATSNINGAR

Under mandatperioden 2022-2026 vill vi i Centerpartiet:

 • att vårdnadshavare fritt ska kunna välja barnomsorg
 • att storleken på barngrupperna inte överstiger de nationella rekommendationerna för förskola och fritidsverksamhet
 • att kommunen verkar för ett barnskötarlyft med tydliga anställningskrav och jobbgaranti efter avslutad utbildning
 • att kommunen tillhandahåller tydlig och tillgänglig information om hur skolvalet går till och vad valet innebär samt aktivt inbjuder till rådgivning
 • att skolvalet görs gemensamt för alla skolor i en samlad funktion
 • att likvärdigheten stärks i alla kommunens skolformer
 • att skolans främsta uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap
 • att kunskapsresultaten förbättras i grund- och gymnasieskola genom fokus på de nationella målen
 • att de nationella proven är normgivande för betygssättningen
 • att skolan har en individuell anpassning för barn i behov av snabbare studietakt
 • att samtliga kommunens skolor ska vara attraktiva arbetsplatser
 • att lärarnas arbetsbelastning minskar så att tid finns för planering, efterarbete och extra stöd till behövande elever
 • stärka samverkan mellan hem och skola samt skola och socialtjänst
 • att arbetet med trygghet och studiero prioriteras i skolan
 • att skoleleverna har en trygg och säker väg till och från skolan
 • att små skolor får ett så kallat strukturtillägg
 • att Eskilstuna kommun är ledande i den digitala pedagogiska utvecklingen genom att till exempel utveckla digitala klassrum och läromedel
 • utöka sommarskolan och göra den likvärdig mellan de olika skolorna
 • att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i skolan
 • att kommunen erbjuder en gymnasieskola för alla, med högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och en modern lärlingsutbildning
 • att gymnasial yrkesutbildning erbjuds i samklang med arbetsmarknadens behov
 • att samarbetet mellan utbildning och näringsliv stärks
 • skapa fler utbildningsplatser i bristyrken, såsom barnsköterskor och undersköterskor
 • att elever i kommunens skolor uppmuntras till entreprenörskap
 • att frågor om etik, värderingar och demokrati får större utrymme i skolan
 • att samtliga skolformer arbetar preventivt med ett synsätt som stävjar våld
 • att kommunen har en skyldighet att bereda plats för gymnasiepraktikanter inom kommunens egen verksamhet
 • att språkundervisningen även sker ute på arbetsplatserna, till exempel att man lär sig yrket och svenska språket i kombination (YH och SFI).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.