Så här vill C ha Gnestas nya äldreboende

17 maj 2015

Motion om utformning av nytt äldreboende

Centerpartiet har under flera år drivit frågan om att bygga nytt äldreboende i Gnesta. Under föregående mandatperiod fick vi slutligen med oss övriga partier i fullmäktige på denna linje. Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 12 maj 2014 fick socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag inklusive en konsekvensanalys gällande en nybyggnation av ett äldreboende i Gnesta.
Nämnden fick även i uppdrag att återkomma till KF med ett förslag till nytt äldreboende baserat på konsekvensanalysen. Trots att uppdraget till socialnämnden gavs för mer än ett år sedan har vi ännu inte fått ta del av någon konsekvensanalys eller förslag till utformning av nytt äldreboende.

Vi anser att det nya äldreboendet måste stå klart senast 2017och när det gäller utformningen finns det några för oss i Centerpartiet viktiga frågor som vi särskilt vill lyfta fram.

Vi anser bland annat att det nya äldreboende bör byggas i flera plan av både ekonomiska skäl och verksamhetsskäl. Det är mer kostnadseffektivt att bygga på höjden och detta ger även fler platser så att vi bättre kan tillgodose det behov som finns redan idag.

Ett äldreboende i flera plan ger även möjlighet att skapa ett särskilt demensboende, administrations- och träningslokaler etc. på de övre våningarna samtidigt som övriga boenden kan ligga i markplan med möjlighet till utevistelse, d.v.s. ett trygghetsboende för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i sin hemmiljö.

I samband med denna byggnation bör man även tänka på behovet av korttids- och växelboende för att avlasta alla de anhöriga som idag tar ett stort ansvar för vård i hemmet.

Redan i planeringsskedet bör de lokala pensionärsföreningarna och övriga ideella krafter delta i en dialog kring hur gemenskapslokalerna bäst utformas för att underlätta olika sociala verksamheter.

Vi föreslår därför att fullmäktige

- snarast antar en tidsplan för när det nya äldreboende skall stå färdigt
- beslutar om att bygga det i flera plan.
- även beslutar om såväl demens- och trygghetsboende som korttids- och växelboende inom ramen för det nya äldreboendet.

För Centerpartiet
2015-05-13
Håkan Ekstrand, Oscar Fredriksson, Lill Björk, Ingalill Fredriksson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.