Motion: angående trafiklösning vid stora torget!

1 december 2015

För tillfället pågår en medborgardialog angående framtida utformning av Stora torget i Gnesta. En stor begränsning i dessa förslag är bussarnas framkomlighet till Frejaskolan. Vi har även stora problem att lösa bussarnas angöring vid skolan samt de störningar detta för med sig för de boende i området kring skolan.

Vi inom Centerpartiet anser att vi kan lösa bägge dessa problem genom att bussarna får stanna vid busstorget, för att sedan låta skolbarnen gå sista biten till skolan. Argument för detta finns i den motion Ingalill Fredriksson (C) skrev redan 2003 vilken bifogas.

Sedan denna motion skrevs har ytterligare argument tillkommit enligt nedan:

  1. Vi äger storgatan, Centrumområdet föreslås bli gångfartsområde
  2. Vi har beslutat att bygga en gång o cykelväg till Frejaskolan
  3. Vi kan spara en del av de pengar som anslagits till bussangöring vid Frejaskolan
  4. Möjlighet till flera parkeringar för besökare till badhuset
  5. Stora torget kan utformas utan att ta hänsyn till busstrafiken
  6. Vi får mera liv o rörelse på torget

Därför föreslås att:

Skolbussarna stannar på busstorget, Gnesta station
Att Storgatan samt Stora torget bör utformas för att medge en säker gångtrafik upp till Frejaskolan

2015-12-01

För Centerpartiet

Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Oscar Fredriksson (C)
Lill Björk (C)

Bifogade en motion som jag skrev 2003/ Ingalill

2003-05-15
Förbättra ungdomars kondition.
Motion

Vi rör oss allt mindre i vårt vardagsliv och medelvikten ökar. Larmrapporterna har blivit både fler och alvarligare under åren. Goda motionsvanor i unga år ger en bra grund inför vuxenlivet.
Cykla eller gå, i stället för att ta bilen kortare sträckor, ta en kvällspromenad och långpromenad ett par gånger i veckan är exempel på vardagsmotion som vi alla borde utöva.
Några skolor, anser motion så viktigt för lärandet, att de lagt in promenad på schemat.

När nu förändringar i bussutbudet kommer att ske till hösten, är det ett ypperligt tillfälle att låta alla morgonbussarna stanna på busstorget.

Låta ungdomarna gå upp till skolan på morgonen,
och hämta dem vid skolan på eftermiddagen!

  • konditionen kommer att förbättras hos skoleleverna
  • koncentrationen ökar efter en morgonpromenad
  • olycksrisken för alla gående bland morgonbussarna minskar
  • både gående och boende i backen upp till skolan får en bättre miljö

För att uppnå dessa positiva effekter föreslår jag

att Gnesta kommun förbjuder motortrafik på Tingshusgatan – Skolgatan – Bygdevägen från klockan 7.00 – 9.00, alla skoldagar.

Ingalill Fredriksson
Centerpartiet