Ändrngsförslag till framtidsplan 2018-2020, Gnesta kommun

En stor del av kommunens näringsliv har sin hemvist på landsbygden, framför allt inom besöksnäring, lantbruk och hantverk. Dessa grupper är betydande för det livliga näringsliv som ändå finns i Gnesta kommun.

Gnesta Kommun har de senaste 2 åren expanderat kraftigt och tendensen är att denna expansion fortsätter. Vi inom oppositionen ser med glädje på denna utveckling, dock vill vi varna för den centralisering av investeringar enbart i Gnesta tätort som skett de senaste åren.

Våra ytterorter Stjärnhov, Björnlunda och Laxne är viktiga kuggar i vår målsättning att hålla landsbygden levande, den landsbygd som omfattar ca 50 % av kommunens befolkning. En stor del av kommunens näringsliv har sin hemvist på landsbygden, framför allt inom besöksnäring, lantbruk och hantverk. Dessa grupper är betydande för det livliga näringsliv som ändå finns i Gnesta kommun.

Generellt anser vi att den presenterade framtidsplanens satsningar är godtagbara, de stora investeringarna är vi överens om såsom äldreboende, sporthall, en offensiv satsning i ledningsnätet, GC-vägar och barmarksunderhåll. I budgeten för 2018 kan vi dessutom för första gången se att ytterorterna finns med om än i ganska blygsam skala. Vi tackar för det!

Det vi saknar från föregående framtidsplan är en upprustning av Gnesta gamla vattentorn, detta torn som blivit signifikativt, och en allmänt känd symbol för Gnesta. Tornet är i akut behov av upprustning om det inte skall förfalla och bli en fara för barn o allmänhet i omgivningen. Vi förordar därför en planändring för området kring byggnaden, som gör det möjligt att bedriva verksamhet där samt en yttre upprustning påföljande år.

Vi saknar även planerna för en ny brandstation i de kommande satsningar som redovisas i planen. Den befintliga stationen börjar bli sliten och det nuvarande läget är inte optimalt när kommunen nu expanderar och centrumutvecklingen börjar ta form. Vi vill därför projektera för en ny station under 2019 för att kunna påbörja byggnation under 2020.

Vårt förslag till omdisponering i framtidsplanen:

Under KS skattekollektivet: 2018 2019 2020

strykes punkten fritt wifi -125

förnyelse datorpark -100 -400 -400

planändring vattentorn 225

renovering g:a vattentorn 400 400

Under KS taxekollektivet:

Gnesta vattenverk -500 - 500

Renovering g;a vattentorn 500 500

Under samhällbyggnadsnämnden:

Barmarksunderhåll -300

Beläggningsprogram -200

Projektering brandstation 500

2017-10-23

Håkan Ekstrand
Ingalill Fredriksson
Lena Staaf
Sarah Kinberg

**** Majoriteten M + S röstade ner våra förslag, vi reserverade oss skriftligt

Reservation

Beslut, Framtidsplan 2018-2020 vid KS 2017-10-23

Undertecknade ledamöter vill härmed reservera oss mot kommunstyrelsens beslut under punkten Framtidsplan 2018 - 2020, till förmån för ändringsförslag framfört av Håkan Ekstrand vid sammanträdet.

Gnesta 2017-10-24

Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Lena Staaf (V)
Sarah Kinberg (L