Stockholms läns landsting satsar på minskad antibiotika

Hemming, antibiotika

Idag är det antibiotikaresistensdagen (European Antibiotic Awareness Day). I Stockholms län har antibiotikaförskrivningen minskat över tid, men är fortfarande det län där det skrivs ut mest antibiotika i Sverige. Därför kommer landstinget genom ett antal insatser försöka minska användningen och spridningen av antibiotika.

Varje år dör 25 000 människor till följd av infektioner som orsakats av multiresistenta bakterier och antibiotikaresistensen är en oerhört viktig framtidsfråga. Antibiotikaresistensdagen är ett årligt europeisk folkhälsoinitiativ som sker den 18 november för att öka kunskapen om antibiotikaresistens.

- Ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier är ett ekologiskt hot på mikronivå, och ett av de stora hoten mot framtidens hälso- och sjukvård. Därför är det viktigt att vi i Stockholms läns landsting tar åtgärder som minskar onödig antibiotikaförskrivning och tar bort den felaktiga antibiotikaanvändningen i produktionen för den mat som serveras på våra sjukhus, säger Gustav Hemming (C), miljölandstingsråd.

- Vi har länge sett en minskning av förskrivning av antibiotika i Stockholms län, men vi skriver fortfarande ut mest i landet och mer än de nationella riktlinjer som finns. Därför behöver vi vända på alla stenar som finns, säger Gustav Hemming (C).

Åtgärder för minskad antibiotikaanvändning

Minska onödig förskrivning av antibiotika

Med start under 2017 kommer landstinget satsa 1 000 000 kronor per år på att minska den onödiga antibiotikaförskrivningen på vårdcentraler. För att minska risken för vårdbehov som hade kunnat undvikas är det viktigt att utskrivningsklara patienter snabbt guidas till en lämpligare vård eller omhändertagandenivå. Detta är beslutat i landstingets budget.

Antibiotikafri mat

Landstinget serverar varje år 2 miljoner patientmåltider, så det finns en stor miljöpåverkan från detta. Att maten produceras antibiotikafritt är ett stort steg framåt och i och med det nya miljöprogrammet som börjar gälla 2017 så ska den felaktiga antibiotikaanvändning i produktionen av maten som köps in fasas ut. Detta är beslutat i landstingets miljöprogram.

Syna tillverkningsprocesserna för antibiotik

Vid tillverkning av antibiotika finns det risker för utsläpp, något som påverkar antibiotikaresistensen. Efter beslut i miljöprogrammet kommer landstinget, med start under 2017, börja syna tillverkningsprocessen och tillverkningslandet av den antibiotikan vi köper in till landstinget. Detta eftersom det finns stora skillnader mellan länder i föroreningen och utsläpp av ämnen i vattendrag från antibiotikaproduktionen.Detta är beslutat i landstingets miljöprogram.