iNCITAMENT FÖR EN GRÖN OMSTÄLLNING

Region Stockholm är en av de aktörer som bedriver kollektivtrafik på vatten och målet är uppnå 100% förnybart drivmedel till år 2030.

För att nå en högre andel förnybart så har steget tagits i att öka bränsleinblandningen med HVO, vilken har en hög besparing av fossilt koldioxidutsläpp. Det har varit lågt hängande frukter och något som har gått att göra på kort sikt med befintliga fartyg, givetvis kombinerat med annan hög miljökravställning i avtal och energisparande åtgärder.
Ett problem just nu är att kostnadsbilden för HVO kan ligga dubbelt eller tre gånger så högt i jämförelse med det fossila alternativet MK1. Båda alternativen är skattebefriade för sjötrafiken och därför måste vi ställa oss frågan – ska vi köra mer trafik eller mindre trafik för pengarna?
Givetvis kommer på sikt alternativ såsom elektrifiering och vätgasalternativ, men för att på kort sikt kunna ställa om med befintliga fartyg så är HVO ett bra alternativ. Det är bra att det kortsiktigt finns en skattebefrielse för biodrivmedlet, men det behövs ytterligare incitament för att välja det förnybara alternativet framför det fossila då även det är skattebefriat för sjötrafiken.
Jag/vi föreslår partistämman besluta
att stärka de ekonomiska incitamenten att välja förnybara framför fossila drivmedel även inom sjötrafiken
att Centerpartiet verkar för att stödja regionernas arbete för en grön omställning