utveckla landsbygden och stockholms skärgård

Människor ska ha möjlighet att av eget val bosätta sig i skärgården och på landsbygden. En god befolkningsutveckling är lika viktig för att det ska finnas ett tillräckligt underlag för samhällsservice som skolor och hemtjänst, som för lanthandel, båtmackar och social gemenskap.

Vi vill:

 • Ta bort krångliga och onödiga regler som försvårar att bo och försörja sig i skärgården och på landsbygden.
 • Jobba gemensamt mellan företag, kommuner och landsting för att stärka skärgårdens och landsbygdens turism.
 • Att Stockholms län blir bättre på att ta tillvara EU:s fonder för att utveckla skärgård och landsbygd.

sol-has-bg

 För en levande skärgård

Stockholms skärgård är en världsunik plats med fantastiska tillgångar i form av levande skärgårdssamhällen, häpnadsväckande natur och ett rikt friluftsliv. Skärgården är en plats där många människor lever och verkar varje dag. Där ofta flera generationer har växt upp och drivit företag. Centerpartiet står upp för rätten och möjligheten att leva och verka i skärgården. För att det ska fungera måste det finnas god tillgång till kollektivtrafik och service i hela skärgården. Tyvärr är det ofta skärgården som drabbas allra hårdast av regelkrångel och byråkrati. Därför vill Centerpartiet kraftigt minska antalet regler och byråkratiska hinder som försvårar för en livskraftig skärgård.

Ett vanligt argument mot utveckling i skärgården är att det kostar för mycket. Centerpartiet håller inte med utan ser det tvärtom. Om vi inte satsar på skärgården kommer det att bli dyrt. En växande minskande skärgårdsbefolkning är dyrare än en växande.

Centerpartiet vill:

 • Ta bort onödiga regler för att kraftigt minska regelkrånglet för företag och boende i skärgården.
 • Jobba gemensamt mellan kommuner och landsting för att möjliggöra för fler bostäder, bättre kollektivtrafik och en nära välfärd på skärgårdsöarna.
 • Stärka skärgårdsstiftelsens viktiga arbete.

Bättre förutsättningar för bostadsbyggande i skärgården.

Att människor kan bo i skärgården året runt är avgörande för en livskraftig skärgård. Vi vill därför se stora regelförenklingar som gör att fler bostäder kan byggas i skärgården. Strandskyddet är idag ett stort hinder för utveckling av skärgården. Nuvarande strandskydd på 300 meter gör det omöjligt att bygga på många öar vilket gör att människor är hänvisade till de hus som redan finns. Idag är det staten som, genom länsstyrelserna, fattar beslut om var man får och inte får bygga av hänsyn till strandskyddet. Vi vill att besluten hamnar närmare de människor som berörs och vill därför föra ner beslut om strandskydd till kommunerna.

Kärnöarna i Stockholms skärgård är ankare för lokalsamhällena, de omgivande öarna och för utvecklingen i hela skärgården. Deras roll och ställning behöver stärkas och nya bostäder och verksamheter måste få komma till. Landstinget och kommunerna behöver tillsammans ta initiativ till utvecklingsplaner för varje enskild kärnö så att fler bostäder kan byggas.

Centerpartiet vill:

 • Reformera strandskyddet så att det blir möjligt att bygga nya bostäder på redan bebyggda öar samtidigt som orörd natur kan skyddas.
 • Ta fram en utvecklingsplan för varje kärnö för fler bostäder, bättre kollektivtrafik och välfärd.
 • Tillåta vattenförsörjning via avsaltningsanläggningar.

Näringslivet och jobben i Skärgården

Småföretagen är ryggraden i skärgården. Det är entreprenörer och eldsjälar som, trots svåra förutsättningar, driver företag, verksamheter och föreningar som gör skärgården levande. Företagarna ute i skärgården är ofta tusenkonstnärer som får sin verksamhet att gå runt genom att använda de resurser som står till buds. Företagen har ofta många ben att stå på. Att skapa goda förutsättningar för dessa människor att kunna driva sina företag är avgörande för att skärgården ska fortsätta leva och utvecklas. Idag är ofta regelbördan ett tungt ok på många skärgårdsföretagares axlar. Därför måste regelkrånglet bort.

Centerpartiet vill:

 • Minska regelkrånglet och lagstifta om att alla myndigheter och kommuner måste ta bort minst en regel för varje ny som införs.
 • Sänka kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter.
 • Utveckla RUT- och ROT-avdraget.

Jordbruk och fiske i Skärgården

Jordbruk och fiske har bedrivits i skärgården sedan urminnes tider. Det har präglat det landskap som vi idag förknippar med skärgården. Skärgårdsjordbruken fyller en viktig funktion genom att hålla skärgårdsöarna öppna. Det småskaliga skärgårdsfisket är allvarligt hotat av ett industrialiserat massfiske i Östersjön. Vi vill se ett förbud mot bottentrålning samtidigt som reglerna för det hållbara kustnära fisket förenklas. Med en ordentlig fiskmarknad i Stockholm kan skärgårdsfiskarna sälja sin fångst direkt utan krångliga omvägar.

Livsmedelsproduktion har stor potential i skärgården. Många efterfrågar lokalt producerad mat och där fyller skärgårdsjordbruken och fisket en viktig funktion. Det måste bli lättare att välja lokalt producerade varor.

Centerpartiet vill:

 • Att regelverket för det småskaliga, kustnära yrkesfisket kraftigt förenklas.
 • Ge goda förutsättningar för de verksamheter som grundar sig i naturen och havet.
 • Slå vakt om skärgårdsjordbruken och säkra deras överlevnad för framtiden.
 • Köpa in mer lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar.

Gör det enklare att servera och sälja lokalt producerade drycker

Runt om i skärgården dyker det upp fler och fler företag som tillverkar och säljer lokalt producerad öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker. Många gånger sker detta hantverksmässigt, på lokala råvaror. Intresset för både produkterna och tillverkningen är stor och många är beredda att betala lite mer för en dryck som har lokal prägel – något som i sin tur skapar jobb lokalt. Det finns dessutom en stor potential för rundvisningar mm om tillverkarna skulle få sälja sina drycker på plats. Vi vill därför tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltig dryck. Vi vill också att handlare ska kunna sälja lokalt producerade drycker på licens. Så länge lokala producenter, likt idag, är hänvisade till Systembolaget måste det bli enklare att sälja sin produkt i hela regionen och inte som idag, i endast det närmaste Systembolaget.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 • Tillåta gårdsförsäljning och licensierad försäljning av alkoholhaltig dryck i hela Stockholmsregionen.
 • Att det lokala sortimentet på Systembolaget ska gälla hela Stockholm och att frakt- och transportkostnader inte ska hamna på små tillverkare.

Natur- och viltvård

Skärgårdens viktigaste natur- och kulturmiljöer ska säkras genom att befintliga naturreservat underhålls, skärgårdsjordbruken bibehålls och genom fortsatt starkt stöd till Skärgårdsstiftelsen, som idag förvaltar och sköter en stor del av den orörda skärgårdsnaturen.

Vi vill även inrätta en marin nationalpark och utreda en världsarvsbeststämning av ytterskärgården.

Centerpartiet motsätter sig byggandet av Horstensleden som skulle göra stora sår i vår känsliga skärgårdsmiljö. All kryssningstrafik till Stockholm ska ske på miljöns villkor, med farter som inte medför orimliga erosionsskador. Idag är exempelvis Furusundsleden alldeles för hårt belastad vilket får följder för såväl miljön som boende.

Jordbruket är inte bara viktigt för att det ger jobb i flera led på landsbygden och i skärgården. Det är också viktigt därför att verksamheten i sig är helt avgörande för hur landskapet ser ut. På orter där jordbruket läggs ner växer marken snabbt igen vilket gör omgivningen tristare och fulare. Det är dessutom dåligt för den biologiska mångfalden eftersom många växter och djur försvinner när landskapet växer igen.

En god förvaltning av våra fiskebestånd gör att vi i regionen även i framtiden kan äta fisk från Östersjön. Det är dessutom en förutsättning för levande fiskesamhällen och är en stor del av den turism som finns i skärgården. När stammen av skarv och säl blir för stora innebär de ett hot mot hållbara fiskebestånd.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

 • Skärgårdens viktigaste natur- och kulturmiljöer ska säkras genom att befintliga naturreservat underhålls, skärgårdsjordbruken bibehålls och genom fortsatt starkt stöd till Skärgårdsstiftelsen.
 • En marin nationalpark bör inrättas och en världsarvsbeststämning av ytterskärgården utredas.
 • Horstensleden ska inte genomföras.
 • Kryssningstrafiken till Stockholm ska ske på miljöns villkor, med farter som inte medför orimliga erosionsskador.
 • Införa allmän jakt på skarv och minska beståndet för att skydda skärgårdsöarna, djurlivet och fisket.

För en levande landsbygd

Stockholms län är på samma gång en pulserande storstadsregion och ett landsbygdslän med Sveriges tredje största befolkning som inte bor i tätort. Landsbygden och skärgården är en rikedom för hela vår region, som ger utrymme för andra sätt att bo och leva, men också en närhet till rekreation, skönhet, upplevelser och lokalt producerade livsmedel av högsta kvalitet. I ett storstadsdominerat län med en stor landsbygd och skärgård krävs det tydligare mål, ambitioner och ledarskap i det regionala samarbetet kring landsbygds- och skärgårdsfrågorna eftersom de har helt andra utmaningar som annars riskerar att glömmas bort.

Centerpartiet slår vakt om en stark naturvård, men det måste vara möjligt att bygga nya bostäder och företagslokaler utan att hindras av en alltför snäv tolkning av strandskydd och andra regelverk.

Länets storstadsnära landsbygd och skärgård har stora möjligheter som kan tas tillvara bättre för att ge fler jobb, mer livskraft och växande befolkning. Inte minst gäller det turism, rekreation och lokal produktion och förädling av livsmedel. Centerpartiet tänker fortsätta driva på samarbetet mellan näringslivet, kommunerna, landstinget och de bofastas föreningar när det gäller att gemensamt utveckla bredband, samhällsservice, skolor, vård, kollektivtrafik, marknadsföring till besökare med mera. Gemensamma insatser ger större effekt av pengarna än om alla drar åt olika håll.

Turism och rekreation är en viktig källa till jobb och utveckling i skärgården och breddar underlaget för affärer och restauranger. Istället för att varje kommun marknadsför sina besöksmål var för sig, vill vi fortsätta att stärka det regionala samarbetet kring turismfrågor, för att på så vis få bättre resultat för varje krona. Ekoturism, matturism och cykelturism, gärna kopplat till tvärgående båttrafik, är särskilt lämpliga i skärgårdens småskaliga och känsliga miljö.

Sverige och Stockholmsregionen måste bil bättre på att ta del av EU:s stora fonder och det gäller i synnerhet för utvecklingsinsatser i skärgård och på landsbygd. Men för att EU-projekt ska leda till varaktig utveckling måste det finnas en stark regional ambition att kanalisera pengar till projekt som långsiktigt stärker utvecklingen. Landstinget och kommunerna måste också samarbete kring den offentliga medfinansiering som ofta krävs för att få del av EU-pengarna. Centerpartiet ser satsningar på att utveckla skärgårdens hamnsamhällen, samordnade lokallösningar för mötesplatser och kommersiell/offentlig service, förbättringar av fiskevård och havsmiljön, bredbandsutbyggnad samt så kallade LEADER-samarbeten som särskilt viktiga att prioritera.

Tyvärr drabbas både skärgården och delar av landsbygden hårt av byråkrati och regelbördor som gör det dyrare och svårare att leva, driva företag och hitta lösningar på allt från livsmedelshandel och postutdelning till skola och sjukvård. Om våra samhällen på landsbygd och skärgårdsöar dör ut blir hela regionen fattigare. Centerpartiet anser att skärgårdens och landsbygdens utveckling kan främjas kraftigt om regelbördorna minskas, och lokal produktion och förädling av jordbrukets och fiskets produkter kan utvecklas såväl för storstadens köpstarka läckergommar som för sjukhusens och skolornas kök.

Vi vill också se smartare samverkan över kommun- och myndighetsgränser när det gäller exempelvis bredband, samhällsservice, skola, äldreomsorg och sjukvård. Samarbetet bör också omfatta en gemensam strategi mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen för enklare och mer enhetliga regler och bättre service för småföretagare. Med bra företagslokaler skulle skärgårdssamhällen vara en intressant lokalisering för vissa småföretag. Därför vill vi i samverkan med kommuner, näringsliv och EU pröva att utveckla ett ”miniföretagshotell” i något av ösamhällena. Där ska små företag och föreningslivet kunna hyra lokal, samverka kring administrativa funktioner och ha tillgång till högklassig IT-standard. Vi anser också att Stockholm behöver en saluhall för skärgårdens och landsbygdens högklassiga fisk och jordbruksprodukter.

Vi vill uppgradera skärgårdens läkarbåt och koppla fler tjänster till den, för att det ska vara lättare att bo i hela skärgården för alla, även småbarnsfamiljer och äldre med ålderskrämpor. I samarbete med kommunerna vill vi undersöka möjligheten för ett stärkt regionalt samarbete mellan småskolorna i skärgården, kanske i form av en mobil skola.

Centerpartiet vill:

 • «Utveckla en tydlig landsbygds- och skärgårdsstrategi som ligger till grund för en bättre samverkan mellan kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och boende.
 • Särskilt utveckla det konkreta samarbetet mellan kommunerna, landstinget, föreningsliv och näringsliv kring offentlig och kommersiell service i ö-samhällena.
 • Jobba gemensamt mellan företag, kommuner och landsting för att stärka skärgårdens och landsbygdens turism.
 • Att Stockholms län blir bättre på att ta tillvara EU:s fonder för att utveckla skärgård och landsbygd.
 • Öka resurserna till Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete att utveckla, bevara och tillgängligöra stora delar av vår vackra skärgård.
 • Fortsätta jaga regering, riksdag, länsstyrelse och kommunerna när det gäller krångliga och onödiga regler som försvårar att bo och försörja sig i skärgården och på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.