Miljöledande landsting

Som stor offentlig aktör har Stockholms läns landsting stora möjligheter att gå före och påverka marknadsutvecklingen för att få fram nya miljötekniska lösningar. Om landstinget ställer tuffa miljökrav på exempelvis inköp av datorer innebär det stora drivkrafter för leverantörer att erbjuda giftfria IT-produkter. På så sätt driver vi miljöutvecklingen framåt.

Vi vill:

  • Att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara bränslen.
  • Att alla gifta ämnen ska fasas ut ur vårdmiljöerna.
  • Att maten som serveras på sjukhusen ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt.
  • Ställa krav på att maten som serveras inom landstinget är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning.
  • Arbeta för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen.
  • Energieffektivisera landstingets fastigheter.
  • Arbeta för att minska läkemedelsrester.

sol-has-bg

I allt från stora investeringar i ett nytt sjukhus till små inköp av hygienartiklar på den enskilda vårdcentalen eller kopieringsmaskinen på Trafikförvaltningen ska miljöperspektivet vara en självklar del. Centerpartiet vill fortsätta jobba för att fasa ut giftiga ämnen ur vårdmiljöer, att 100 procent av SL-trafiken ska bedrivas med förnybara bränslen och att maten som serveras i vården ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Det betyder bland annat mer närproducerad och säsongsanpassad mat. Krav ska också ställas på att maten är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning.

Centerpartiet vill ha en kollektivtrafik som drivs på förnyelsebara bränslen och på sikt blir helt utsläppsfri. Vi vill därför införa nya tekniker för att på sikt få helt eldrivna bussar och båtar i kollektivtrafiken. Ett viktigt steg på vägen för en utsläppsfri och miljövänlig kollektivtrafik är biogas. Det är dels ett förnybart bränsle och dels ett bränsle som minskar utsläppen av partiklar vilket är viktigt för en god luftkvalitet i Stockholm. Därför ska vi fortsätta driva på samarbetet för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen.

En stor miljövinst landstinget själv kan göra är att energieffektivisera de egna fastigheterna. Ett gemensamt krafttag behövs för att minska användingen av energi. Det är både en miljömässig och ekonomisk vinst. Centerpartiet vill också att landstingets fastigheter utrustas med lämplig teknik för att tillvarata el och värme från solen. Exempel på detta är solceller och solfångare.

Läkemedelsrester i vatten är ett enormt viktigt område att lösa. Rester av hormonstörande ämnen i vatten kan leda till att den reproduktiva förmågan hos både djur och människor riskeras. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en säker hantering av läkemedel, tuffa miljökrav i upphandlingar och minskad utskrivning av antibiotika. Centerpartiet vill finna former för att tillse att receptbelagda läkemedel tas om hand på korrekt sätt. Bland annat vill vi pröva någon typ av pant- eller bonussystem för läkemedel.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.