Busstrafik

Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken. Centerpartiet vill se se fler snabbusslinjer i Stockholmsregionen och miljöeffektivare busstransporter. 

Centerpartiet vill:

  • Prioritera smarta busslösningar framför spårvägsutbyggnad i innerstaden.
  • Utveckla anropsstyrd trafik i länets yttre delar.
  • Öka framkomligheten för busstrafiken genom att skapa fler busskörfält och prioritera framkomligheten för bussar framför bilar.
  • Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i busstrafiken.

sol-has-bg

Busstrafiken

Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken. Bussarna fungerar både som matarbussar till större spårstationer, som snabba direktbussar genom länet och som det finmaskiga nätet i stadsmiljö och på landsbygden. Vi behöver tänka nytt och innovativt kring busstrafiken. Exempelvis vill Centerpartiet se fler snabbusslinjer i Stockholmsregionen, så kallade BRT-korridorer (Bus Rapid Transit). Det innebär bättre framkomlighet än vanliga bussar, genom särskilda bussgator, fordon med hög kapacitet och prioritet framför annan trafik. BRT-korridorer kan också byggas med eldrift i marken eller ovanför bussen, på så sätt skapas också klimat- och miljöeffektivare busstransporter som minskar utsläppen av partiklar och kväveoxider samt minskar buller.

Det är inte effektivt att köra nästan tomma bussar och knappast bra för miljön. Här kan det vara dags att prova så kallad anropsstyrd trafik där du hör av dig när du behöver åka kollektivt. I många mer glesbefolkade delar av länet skulle anropsstyrd trafik vara ett bättre alternativ än bussar som ofta går tomma under tider med få resande. Genom att istället ha ansopsstyrd trafik men mindre fordon och tätare turer ges resenärerna bättre service samtidigt som kostnader och miljö sparas genom att minimera antalet tomma körningar.

Busstrafiken i Stockholms innerstad är hårt överlastad och lider av stora framkomlighetsproblem. Detta gäller främst stombusslinjerna, populärt kallat "blåbussarna", där linje 4 är den tyngst belastade.

Centerpartiet vill se en tunnelbanelinje för att avlasta linje 4 och Saltsjö-Mälarsnittet väster om Slussen, men eftersom tunnelbaneinvesteringar tar tid krävs det åtgärder för att öka kapaciteten på andra sätt snarast.

Konvertering till spårväg ses av vissa som ett alternativ till lösning, spårvägsinvesteringar är dock dyrt, tidskrävande och kräver stora ingrepp i gatumiljön. Dessutom riskerar spårväg att tränga ut eller senarelägga investeringarna i utbyggd tunnelbana.

Centerpartiet vill istället få till en relativt snabb och billig kapacitetshöjning av linje 4 genom att konvertera den till en snabbusslinje, en stadsanpassad variant av BRT (Bus Rapid Transit). Denna typ av trafik har prövats i andra städer som New York med framgångsrikt resultat.

Andra busslinjer och nya busslinjer än linje 4 kan vara aktuella för konvertering till snabbusslinjer, men busslinje 4 är den mest akuta.

Teknikutvecklingen för bussar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik.

När Förbifart Stockholm står klar finns förutsättningar för nya snabba busslinjer. Centerpartiet vill att en stor andel av trafiken på Förbifart Stockholm ska vara bussar.

Centerpartiet vill:

  • Prioritera smarta busslösningar framför spårvägsutbyggnad i innerstaden.
  • Konvertera 4: ans busslinje till snabbusslinje, med egna körfält, signalprioritering och ombordstigning i alla dörr-par.
  • Utveckla anropsstyrd trafik i länets yttre delar.
  • Prioritera kollektivtrafik på Förbifart Stockholm. I takt med utvecklingen av eldrift kan ett körfält i varje riktning bli ett elkörfält för kollektivtrafik och tunga transporter.
  • Öka framkomligheten för busstrafiken genom att skapa fler busskörfält och prioritera framkomligheten för bussar framför bilar.
  • Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i busstrafiken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.