Cykel

För att minska biltrafiken behövs satsningar på ökat cyklande och utbyggnaden av sammanhängande och välplanerade cykelbanor i hela regionen. Tåg-, tunnelbane- eller bussresan är ofta bara en del av hela resan därför måste möjligheter att ta med sin cykel i kollektivtrafiken förbättras.

Vi vill:

 • Att ett nät av snabbcykelvägar eller ”cykelstrador” upprättas i Stockholmsregionen.
 • Att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen och att det byggs fler och säkrare cykelparkeringar och cykelgarage vid stationer och hållplatser i hela länet.
 • Att kommunernas lånecykelsystem samordnas och koppas till SL-kortet.

sol-has-bg

Centerpartiet har länge kämpat för att främja en ökad cykeltrafik i Stockholmsregionen och är stolta över att cykelfrågorna nu tas på allt större allvar. Men mycket återstår att göra för att cykeln fullt ut ska ses som ett eget trafikslag, på samma villkor som biltrafik, kollektivtrafik och gång. Först då kan cykeltrafikens stora potential att bidra till en effektivare och grönare Stockholmsregion fullt ut tas tillvara.

I samarbete med länets kommuner måste fler, bättre och säkrare infartsparkeringar och parkeringsgarage för cykel byggas i anslutning till SL:s hållplatser. Underskottet på säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är mycket stort, därför ska SL ta på sig ett större ansvar att bygga cykelparkeringar och samordna detta med kommunerna och andra markägare. Även statliga Jernhusen måste ta ett mycket större ansvar för detta vid sina järnvägsstationer.

Ett länsgemensamt lånecykelsystem knutet till SL:s Accesskort ökar attraktiveten och tillgängligheten för lånecyklar. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas resan från dörr till dörr.

Båttrafiken skapar smarta genvägar genom Stockholm. Med pendelbåtar där du kan ta med dig cykeln över vattnet skapas kortare resvägar genom att du slipper cykla långa omvägar över broar eller andra trånga stråk.

För vissa är cykel ett komplement till kollektivtrafik och för andra ett färdmedel för kortare resor. Samtidigt ökar intresset för längre pendelresor med cykel från dörr till dörr. Dessa olika typer av resor med cykel har olika behov. Långdistanscyklisterna behöver cykelbanor som är anpassade och trygga för höga hastigheter medan kortdistanscyklisterna behöver en anpassning av stadens trafikmiljöer som minskar konflikten med andra trafikslag.

Cykling måste prioriteras bättre i samhällsplaneringen. I dagens trafikplanering är ofta bilen norm vilket gör att cyklister hamnar på undantag med många konflikter som följd. Genom att exempelvis tillåta cykling mot enkelriktat, införa cykelfartsgator och underlätta högersväng för cyklister vid korsningar kan den ökande cyklingen underlättas. Hastighetssänkningar till 40 eller 30 bör prövas på fler gator i länets tätorter vilket skulle ge en säkrare trafikmiljö för alla.

Det finns idag ingen standardiserad skyltning för cykeltrafiken, vilket är en nödvändighet när cykeln ska vara ett naturligt transportslag även för längre sträckor och mellan kommungränser. Därför behövs kraftfulla insatser på nationell och regional nivå för att standardisera skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för att ta tillvara cyklingens fulla potential. Här bör Stockholmsregionen ta initiativet. Samspelet mellan cyklister, fotgängare och fordon måste göras bättre utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Helt separerade banor för respektive trafikslag är att föredra.

Centerpartiet vill:

 • Att det sker en gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna.
 • Att ett nät av snabbcykelvägar eller ”cykelstrador” upprättas i Stockholmsregionen.
 • Att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen. Genom att ta ut inredningen längts fram eller längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen.
 • Ha fler pendelbåtar med plats för cykel.
 • Att SL ska ta ett större ansvar när det gäller att samordna och bygga fler och säkrare cykelinfartsparkeringar och cykelgarage vid stationer och hållplatser i hela länet. Bland annat ska övervakade och väderskyddade cykelparkeringar erbjudas vid viktiga knutpunkter.
 • Att kommunernas lånecykelsystem samordnas och koppas till SL-kortet.
 • Att Stockholmsregionen ska bli pilotregion för cykling och införa exempelvis cykelfartsgator, en tydlig standardisering av skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för både lång- och kortdistanscyklisternas behov.
 • Att cykeltrafiken erkänns som ett eget trafikslag av lagstiftning och nationella myndigheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.