Trygg vård

  • Se hårdare styrning och viten för de vårdgivare som inte sköter patientsäkerheten.
  • Att viten ska tillfalla patienten och inte till landstinget.
  • Utveckla arbetet med patientenkäter.
  • Bygga fler enkelrum och bygga om vårdmiljöer så att den personliga integriteten bättre kan skyddas.
  • Införa värdebaserade ersättningssystem på fler områden.
  • Införa vårdcoacher för alla cancerpatienter så att de kommer till rätt vård i tid och ingen faller mellan stolarna.

sol-has-bg

En trygg vård

Sjukhus kan vara en farlig plats att vara på. Cirka var tionde vårdplats upptas av en person som inte skulle behöva vara där om vården gjort rätt från början. Det kan handla om exempelvis felmedicinering, vårdrelaterade infektioner eller trycksår. Detta är ett oacceptabelt slöseri. Därför kommer vi att göra patientsäkerhet till en av de mest prioriterade frågorna om vi vinner valet. Vi anser nämligen att landstinget kan göra en hel del ytterligare för att undvika att patienter drabbas av misstag. Här måste städpersonalen ses som en viktig resurs att ta med i kvalitetsarbetet. Men även att läkare och sköterskor inte ska kunna strunta i klädregler eller fuska med att sprita händerna. Det låter enkelt men det fungerar inte idag. Därför vill vi ha hårdare styrning och viten för de enheter och vårdgivare som inte sköter patientsäkerheten.

Det kommer att ske misstag i vården. Men när det blir fel ska du som patient bemötas med respekt. Landstinget måste bli bättre på att göra rätt för sig gentemot dig som patient. Vi vill att de viten från felande vårdgivare som idag tillfaller landstinget, istället ska gå till dig som patient. Det skulle ytterligare förstärka din makt gentemot vårdgivaren eller landstinget. Det borde också bli mer regel än undantag att du efter ditt besök erbjuds möjligheten att berätta vad du tyckte om besöket och om du bedömer att det hjälpte dig att bli frisk.

Patienter med långvarig sjukhusvistelse ska kunna erbjudas möjlighet, om det inte anses olämpligt för sjukdomstillståndet, att vistas utomhus. Därför behövs trygga utemiljöer, exempelvis innergårdar, som kan erbjuda möjlighet för patienter att få komma ut utan att riskera att skada sig själv eller andra.

När man blir kontaktad av vården ska det ske på ett öppet och tryggt sätt. Det innebär att avsändare och kontaktuppgifter ska vara tydliga i brev och e-post. Dolda nummer ska ej heller användas.

Integriteten får inte brista när man kan behöva den som bäst. Idag tvingas sjuka och skadade patienter berätta om sina besvär och sjukdomshistorier såväl i korridorer som på akutmottagningar eller i flerbäddssalar. Därför vill Centerpartiet se fler enkelrum. Vi vill dessutom att mottagningar och väntrum byggs om så att den personliga integriteten bättre kan skyddas. Värnandet om en persons integritet är också en patientsäkerhetsfråga, då fler vågar ställa frågor som kan upplevas som pinsamma, samt i förtroende berätta om känsliga uppgifter som är viktiga för hälsan.

Rätt till vård för alla

Rätt till vård är en mänsklig rättighet som inte får begränsas på grund av byråkrati och administration. I Stockholm har vi under flera år erbjudit tillståndslösa vård som inte kan vänta och vi i Centerpartiet har varit pådrivande i den frågan. Vi välkomnar att regeringen nyligen tog beslut om att vård åt tillståndslösa ska ges på samma villkor som för övriga befolkningen. Centerpartiet kommer att fortsätta verka för att även alla EU-medborgare som vistas i Stockholm får den vård de behöver. När en människa behöver vård ska hon också få det utan hennes rättsliga status ifrågasätts. Genom att erbjuda vård i tid, behöver färre människor lida i onödan och kostnaderna för dyr akutvård minskar. Smittspridning och komplikationer som uppstår av obehandlade kroniska sjukdomar kan då också förhindras.

Betalt för resultat

Värdebaserade ersättningssystem är ett krångligt begrepp för en enkel princip, nämligen att vårdgivaren får betalt utifrån hur frisk patienten blev. Den som tror att det är kö till knä- och höftledsoperationer lever möjligen kvar i minnet från förr i tiden då landstinget hade planekonomi på detta område. Numera är köerna borta, patienterna är nöjdare och kostnaden är lägre. Därför vill vi införa värdebaserade ersättningssystem på fler områden. Det är kloka beslut som sätter patientens väl i centrum och ställer höga krav på våra vårdgivare.

Bra och säker cancervård

Cancervården är prioriterad. I hela Sverige och i Stockholm koncentreras cancersjukvården så att fler patienter har möjlighet att få den absolut yttersta kvaliteten i behandlingarna. Patienter ska inte behöva bollas runt mellan olika mottagningar. Därför skapar vi till exempel bröstcancercentra. De kommer att kunna ge en mer sammanhållen och samtidigt mer jämlik vård. Oavsett var du bor i länet ska du ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet och cancersjukvården är prioriterad. Att samla cancervården för att göra den mer högspecialiserad är ett förslag som kommer från ett brett arbete av experter, patientföreträdare, processledare och företrädare för cancervårdens alla delar, inklusive förvaltning och akademi. För att säkra att patienter får en snabb, säker och trygg väg mellan provtagning, behandling och eftervård vill Centerpartiet införa vårdcoacher för alla cancerpatienter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.