Botkyrka
Centerpartiet lokalt
  • / Lokal handlingsprogram
Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Centerpartiet Botkyrka / Grödinge.

Alla
människors lika rättigheter och värde är grunden för Centerpartiets politik.

eko-humanism.

är humanism och ekologisk grundsyn förenad i
Centerpartiets ideologi.
All kommunal verksamhet ska genomsyras av denna
grundsyn.

Arbetsmarknad och småföretagande


All verksamhet som skapar ett mervärde ska prioriteras.

Alla som vill arbeta måste erbjudas meningsfull
sysselsättning.
I Centerpartiets Botkyrka ingår visionen om att alla
har ett arbete!
Kommunens självförsörjningsgrad ska öka väsentligt
genom att småföretagandet utvecklas.
T.ex. genom hantverksbyar, utveckling av lokala
näringslivskluster och stöd till utveckling av nya idéer, både när det gäller
produkter och företagande.
Betoning på småföretagande ska förstärkas genom att
gymnasieskolans elever i konkreta projekt tränas i entreprenörskap och
företagande.
Förverkligandet av en modern lärlingsutbildning, som
underlättar för ungdomar att dels hitta sin väg, dels få inträde på
arbetsmarknaden, hör också till problemlösningen för att alla ska ha ett
arbete.
Kommunens satsning på arbetsmarknadsåtgärder ska vara
aktiv, inte bara i initial-skedet, utan också innebära medverkan till en bra
uppföljning för den enskilde.
Den yrkeskompetens som finns hos invandrare i Botkyrka
måste tas tillvara och ses som en tillgång. Här kan detta stödjas i aktiv
utformning av struktur i boende och samfärdsel.
I Botkyrka vill Centerpartiet ta ett särskilt ansvar
för landsbygdsföre-tagens förutsättningar (jord- och skogsbruk,
trädgårdsnäring, hantverk, turism, mm). Förutom att kunna ge möjligheter till
integrering och utbud av kvalité i den lokala förädlingen av råvaror och
produkter till lokal marknad förstärker detta känslan av samhörighet i
kommunen.

Grundskola och gymnasium.


Skolan ska utgå från varje individs egna
förutsättningar.
Elever är olika och behöver olika lång tid på sig,
oavsett om det gäller färdighet eller kunskap. Skolans åtagande ska inte
upphöra innan eleven har fått alla möjligheter att bli godkänd i sitt linjeval.
Skillnader i läggning och fallenhet måste erkännas som
en komplet-terande styrka hos människor, så att utbildningsprogram stämmer och
utformas i sam­klang med elevens intresseinriktning.
Föräldrar, lärare och politiker bör ta ansvar för att
skapa goda läromiljöer där barn kan ta tillvara sin kunskapstörst. Arbetsmiljön
i skolan måste bli stimulerande och trygg för både lärare och elever.
En vårdad svenska är grundläggande för elevens
framgång i kommande yrkesliv.
Nolltolerans mot alla typer av mobbning och alla
former av kränkning
Centerpartiet i Botkyrka vill stimulera till de­mokrati
där elever, personal och föräldrar är representerade.
Teori och praktik skall var­vas eftersom motorisk
utveckling och träning kan underlätta för elever med bl.a. läs- och
skrivsvårigheter.
För att kunna ge den tid som behövs för alla elevers
förkovran bör möjlighe­terna till att repetera en årskurs vidgas.
Skolan ska återfå sin roll som utbildningsinstitution.

Barnens behov av underhållning för att de ska trivas i
skolan måste hållas inom rimliga ramar.
Skolan ska inte ensam ta ansvar för fostran till
social kompetens.
Den kompetens som behövs när familj och närmiljö
misslyckats och inte räcker till bör aktivt förstärkas med de sociala
vårdfunktionerna.

Då gymnasieskolan idag har ett både bredare och djupare uppdrag än
tidigare och då valfriheten att välja program och skola har stor betydelse för
studiemotivation vill vi i Centerpartiet:


att Botkyrkas elever skall ha fritt val av
gymnasieskola i landet.
att man särskilt inriktar ansträngningar på att
förverkliga en lärlingsutbildning i samarbete med näringslivet. För praktiska
utbildningar bör någon form av examens­bekräftelse utöver betyg utformas, t.ex.
gesällbrev.
att svenska som andraspråk inte får bli en välmenande
undanflykt från kraven på kunskap i svenska, då det riskerar att reducera
människor och sluta i diskriminering.
att på alla sätt arbeta för nolltolerans mot mobbning!
att återupprätta lärarens status!
att återinföra ordnings- och uppförandebetyg.
att Införa betyg från årskurs 5 med flera be­tygssteg.
att tillföra resurser till skolsköterskans viktiga roll.

att Införa skolvärdar /värdinnor och fadderverksamhet
för att stärka gemenskap och undvika mobbning.
att förbättra svenskundervisningen så att elever uppnår
godkänd nivå inför gymnasiestudierna.
att vidga möjligheten för invandrarföreningar att i
samarbete med studieförbund un­dervisa i det egna hemspråket under
förutsättning att kvaliteten är densamma som i skolan.
att skolans funktion som arbetsplats för utbildning
förstärks.
att uppmuntra talanger i skolan och därför förorda t.ex.
fler musikklasser i Botkyrka.
att ett starkt elevinflytande i demokratisk fostran
ska vara en självklarhet på alla gymnasieutbildningar i kommunen.
att inslaget av aktiviteter som främjar elevernas
fysik måste förstärkas oavsett utbildningsprofil
att specialisering av skolornas utbildningsprofiler inte
får drivas så långt att elevunderlagets basbehov av kunskaper i grundämnen
äventyras i kommunen. Detta innebär i sin tur att större krav måste ställas på
friskolornas allmänna utbildningsprofiler.

Vuxenutbildning.

Vuxenutbildningens roll kommer att bli alltmer bety­delsefull när det
gäller kompletterande vuxenutbildning i både färdigheter och kunskap. Folkbildning
i studieför­bund och på folkhögskola har pedago-giska fördelar som vi vill ta
vara på och vidareutveckla. Ett livslångt lärande inom ramen för olika
skolformer är vårt mål.

Centerpartiet i Botkyrka menar, att ett livslångt
lärande behövs för;


att främja ett aktivt deltagande i samhällslivet och
den personliga utvecklingen
att förbättra kompetensen på arbetsmarknaden och
arbetsmarkna-dens behov av diversifierat flexibelt kompetensutbud och behov av
förnyelse och bredd i detta utbud

Därmed förstärks också näringslivets konkurrenskraft. Samhällets motiv
för livslångt lärande måste främst vara människors välbefin-nande i personlig
utveckling och inte enbart arbetsmarknadspolitik. Alla ska på eget ansvar kunna
ha en ytterligare chans i livet till godkända betyg på gymnasienivå. I vår
modell för vuxenutbildning kommer man att direkt kunna avläsa samhällets
förändrade behov. Kvalificerad studievägledning är ett krav och personalens
möjligheter till kompetensutveckling bör förstärkas.

För att kunna möta kommande
behov måste nya flexibla utbildningsformer utprovas och etableras för att möta vuxnas situation och behov, Här måste kommunen som
utbildningsansvarig kunna neutralisera hindrande prestigetänkande när
erfarenheter av vuxenutbildning från offentlighet, företag och ideell
verksamhet koordineras.

Barn och ungdom - familjepolitik.

Satsningen på barn
och ungdom är en satsning på vårt främsta kapital för vår överlevnad och
släktets fortbestånd. Centerpartiet vill stärka och stödja familjen. Vi behöver
ett förnyat familjepolitiskt stöd som gör att barn inte får avsevärt sämre om­vårdnad
bara för de råkar finnas i en sämre bemedlad familj. Att barnbidraget ska
behållas beror på, att det ska fortsätta att vara den uppmuntran för familjen
det en gång var avsett att vara, när familjen välsignats med vår gemensamma
framtid.


Familjepolitiken
ska ge ökad livskvalitet för barn och föräldrar.
Familjepolitiken
är grunden för ett barnvänligt arbetsliv. Både kvinnor och män ska ha möjlighet
att förena yrkesliv med familjeliv.
Stödet ska
omfatta alla barn.
Stödet ska ge
föräldrar ökad makt över den egna vardagen.
Familjepolitiken
ska garantera en mångfald av omsorgsformer och utförare.
En ny
familjepolitik ska garantera en barnomsorg av god kvalitet till låga avgifter och
med en bättre fördelningspolitisk profil än maxtaxan.
Stödet ska
underlätta att föräldrar förkortar arbetstiden för att få mer tid för barnen.
Barnens
rättigheter att kunna få vara barn måste hävdas. Detta innebär, att förskolan
av politiska eller fackliga prestigeskäl inte får vara en ny skola.
Varken i skola
eller förskola ska barngrupperna få lov att växa generellt i förhållande till
antalet vuxna pedagoger.

Det offentliga
familjestödet måste utformas så att det gör det ger en verklig valfri­het att
främst prioritera barnens bästa ¾ det kan innebära fler familjedaghem eller hemmavarande förälder.
Centerpartiet i Botkyrka anser, att valfrihet innebär, att olika former av
barnomsorg ska växa fram. Vi stöder alternativa driftsformer, t.ex. föräld­rakooperativa
daghem. Den kommunala barnomsorgen ska präglas av aktiv föräld­ramedverkan.

Centerpartiet
i Botkyrka kommer att arbeta för mindre barn­grupper och mer personal inom
barnomsorgen. De orättvisor som finns i dagens familjestöd där alla betalar
till en kommu­nal barnomsorg som inte alla vill eller kan utnyttja bör för­svinna.
Detta skulle också innebära en bättre anpassning till efterfrågan och behov.

Ungdomarnas framtidstro måste återupprättas i stöd och gemenskap med
föräldrar och vuxna. De ungdomar som hamnat i missbruk och kriminalitet skall
få omedelbara re­aktioner från samhällets sida och långsiktig samstämmig
uppföljning från polis, skola och sociala myndigheter. Före­ningslivet i
Botkyrka har här en viktig demokratiskt fostrande funktion. Skolan kan inte
ensam ta ansvar för fostran till so­cial kompetens. Målet måste vara att de
färdigheter familjen präglat i barnet ska kunna möta skolans värld.

Ett barnkonto innebär att alla
barn oavsett vad familjen har råd med får en lika stor andel av statens stöd
till barn­familjerna. Samhällets generella intresse av ett fortsatt liv får
därför inte förväxlas med ett generellt övertagande av föräld­raansvar i
maxtaxor eller myndigheters handläggning för att frigöra arbetskraft. Fa­miljestödet
utöver barnbidraget för alla ska inriktas mot att ta tillvara den resurs som
barnen i en familj representerar för samhället. Det får inte bli som den
orättfärdiga enhetstaxan. Att de som har minst ska betala relativt sett mest.
Även om det innebär en större utgiftsbelastning i kronor och ören för
välbetalda makar som båda arbetar måste ändå olika stödformer för barnomsorg
utformas som ett familjestöd som över­lämnar till familjen att själva med
ansvar för sina barn fördelar de resurser som finns och erbjuds utifrån den
egna situationen. Inte ens det offentliga har råd med lyxkon­sum­tion.
Föräldrapenningen måste i detta sammanhang utformas så att det kan bli den
reella möjlighet till samvaro med barnen för båda föräldrarna som det en gång
var avsett att vara. Familjen måste själva gemensamt bestämma vad de ska priori­tera
i varje familjemedlems livskarriär. Det ska inte offentliga opinionsschabloner
göra åt dem när det gäller barn eller yrkesliv. ”Maxtaxans” följder i stora
barngrupper och lång vistelsetid måste neutraliseras redan före ett statligt
beslut i en egen kom­munal ”Botkyrkamodell”.

Här är det inte
säkert att alla barn kan utvecklas bra i den miljö som prioriteras av en
enhetstaxa till kollektiviserande barndaghem. Målet måste vara att de
färdigheter som präglats hos barnen ska kunna möta inte bara skolans utan också
de vuxnas värld i det samhälle man som förälder tagit ansvar för att leva i.

Omsorgen
om våra äldre och närstående.

I vår region betonar
Centerpartiet bl.a.: en mer konsekvent inriktning på äldres behov av att få
vård för olika krämpor vid ett och samma vårdtillfälle (”multivård”), bättre
kvalitetsbaserad upphandling för både vårdtagare och anställda och att personer
med sammansatta psykosociala tillstånd inte bollas mellan in­stitutioner. Detta
kommer att ställa ytterligare krav på vårdens administration och logestik. Krav
som vården redan idag har stora svårigheter att kunna tillfredsställa. Vi i
Centerpartiet kommer att för kommunens ansvar i detta prioritera arbetet med
kvalitetsredovisning och kvalitetssäkring i denna samordning och
administration.

För oss i Centerpartiet
betyder omsorgen om våra äldre att vi planerar samhället så att alla ¾ oavsett ålder ¾ ska kunna delta i de samhälleliga och kulturella aktivi­teterna.
Kulturstöd och väntjänstföreningar får en allt större betydelse för framtiden.

Äldreboende
i form av servicehus, ålderdomshem och gruppboende skall inplane­ras i alla
kommundelar. Bo­endet skall planeras utifrån känd teknik så att energi­kostnaden
blir så kostnadseffektiv som möjligt och bo­endekostnaden rimlig. Detta är
viktigt för de pensionärer som fortfarande har en låg pension.

Boendeformer som kommunen producerar eller upphandlar
skall ha tillräcklig och kompetent personal så att de äldre kan känna trygghet
och kontinuitet i vården, oav­sett utförare.
Här bör undersköterskekompetens vara norm i kvalitetskrav liksom adekvat
introduk­tionsutbildning för vikarier.

Vi vill uppmuntra flergenerationsboende i
bostadsbebyggelsen. För att kunna möta framtidens behov av valfrihet och
flexibilitet i utbud av äldrevård måste kom­munen stimulera att fler alternativ
etableras än de som kommunen själv klarar. Denna flexibilitet i alternativ för
individuell ”kundanpassad” äldrevård bör kunna åstadkom­mas genom, ekonomiskt
stöd till anhörigvård, införande av ett system med ”äldrecheckar”, slopande av
biståndsbedömningen enligt Linköpingsmodellen, att se positivt på och stödja
utnyttjandet av sällskapshundar/ ”rehabhundar” och service­hundar i vården,
bättre förutsättningar för samvaro i samhället och över generations­gränser,
etc. Denna variation i utbudet klarar kommunen inte själv ens med
”äldre-checkar”. Här måste förutsättningarna för kooperativa, ideella och
avknoppande småföretagarlösningar förbättras.

Framförhållningen i planeringen av alternativa boendeformer för äldre i
alla kom­mundelar måste förbättras. Rätten
att bo hemma får i det sammanhanget inte utvecklas till ett tvång på grund av
platsbrist i kombination med prissättning. I linje med vår värdegrund måste
äldreomsorgen ha som utgångspunkt människors rätt till livskvalitet och
självbestämmande.

Utformningen av gruppboendet är viktigt, så att den
enskilde upplever att den egna integriteten bevaras. Rätten till meningsfull
sysselsättning/arbete är särskilt vik­tig. Vidare bör anhöriga få inflytande på
vården och möjlighet till utbildning.

t