Socialnämnden


sol-has-bg

Botkyrka står inför både en stor utmaning men också en fantastisk möjlighet. Vi har i världen en pågående flyktingkris som inledningsvis kommer att medföra ökade kostnader för kommunen. Beaktat detta är invandringen på längre sikt en helt nödvändig tillgång. Vi har en åldrande befolkning som måste tas om hand och utan invandring så skulle Sveriges befolkning sjunka i snabb takt.

När hela landet står inför liknande utmaningar så är det mycket viktigt att behålla den kompetens som finns i kommunen. När alla konkurrerar om samma individer är det viktigt att kunna ha de finansiella förutsättningarna att inte bara konkurrera med löner utan även ha tillräckligt med personal på plats för att skapa ett uthärdligt arbetsklimat under en pressad period.

Centerpartiet skjuter därför till 11 miljoner för en välförtjänt löneförhöjning för våra socialsekreterare. Det kommer göra att Botkyrka blir en mer attraktiv arbetsplats och på ett lättare sätt kan hålla våra socialsekreterare.

Mål för Socialnämnden

 • Utreda vilka verksamheter som är möjliga att ”lagligt” låta upphandla
 • Aktivera processarbete på alla plan för att korta alla handläggningstider
 • Ta fram plan över ”socialtjänster” som skulle kunna bli lämpliga att ansöka till via nätet
 • Initiera samarbete med AVUX för att upprätta ”timbank” med korttidsjobb som kan erbjudans dem som söker ekonomiskt bistånd
 • Utreda vilka verksamheter som sociala företagare kan bli aktiva komplement i eller självständigt ta över
 • Initiera kommunal och interkommunal samverkan i ”bostadsfrågan”
 • Initiera samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för etablering av modulbostäder genom tillfälliga bygglov
 • Initiera hos Botkyrkabyggen att få möjlighet att förvärva ”ägarandelslägenheter” för vidareupplåtelse vid biståndsbeslut
 • Inrätta en särskild resurs, ”specialist”, på socialförvaltningen för att fånga upp, samordna och följa uppärenden och som identifieras som ”hedersrelaterade” i den löpande myndighetshandläggningen
 • Inför ”fadderfamilj” som valbar socialtjänst till ensamkommande barn
 • Utbildningsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna så att skolskjuts erbjuds oavsett vilken skola man väljer.