Vård- och omsorgsnämnden


sol-has-bg

I Botkyrka ska vården och omsorgen av våra sjuka och äldre präglas av kvalitet och valfrihet. Botkyrkas vård och omsorg är en nämnd som har mycket att tjäna på ett effektiviseringskrav.

Vi vill införa LOV (lagen om valfrihetssystem) inom LOU (lagen om offentlig upphandling). Det är i linje med vår ambition om utökade checksystem i kommunen och vi anser att det är en självklarhet att marknadskrafterna ska tas tillvara även i detta område. Att komma på nya lösningar för gamla problem, att på nya sätt tillhandahålla den bästa möjliga vården. Det största skälet till varför vi behöver privata alternativ i vården är inte kostnadsbesparingar utan den ökade kvaliteten som går att tillhandahålla för samma finansiella medel.

Mål för Vård- och omsorgsnämnden

  • Inför LOV
  • Kvalitetsupphandla hemtjänsten, konkurrens är ett effektivt sätt att höja kvaliteten och valfriheten.
  • Utveckla biståndskriterierna för beslut om bistånd för vård-och omsorgsboende så att de innefattar också faktisk ålder och förstärk kriteriet om egen upplevd otrygghet och social isolering.
  • Utred hemvårdsbidragets effekter och inför adekvat uppföljning
  • Inför en eller flera s.k. vinkbussar/servicebussar för att underlätta för äldre och för personer med funktionshinder att bo kvar i sitt eget hem.
  • Utveckla det viktiga stödet till anhöriga som vårdar anhörig i hemmet och inrätta Hemtagningsteam.
  • Aktivt bejaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedel och omsorg.