Centerpartiets värderingar

Bild

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Varje människa har rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Ett mänskligt Haninge - för alla

Alla människor har samma grundläggande rättigheter och skyldigheter. Respekten för de mänskliga rättigheterna är grunden för ett demokratiskt samhälle. Demokratin förutsätter en allmän acceptans och respekt för människors olika åsikter, oavsett om det handlar om politiska ståndpunkter, religion eller annan typ av livsåskådning.

Vi bekämpar alla strukturer som förtrycker eller diskriminerar människor, formella och informella. Det har ingen betydelse på vilken grund detta sker; kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller etnicitet. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, kön eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet i vårt Haninge.

Centerpartiet kräver att mänskliga rättigheter ska genomsyra all kommunal verksamhet. För oss är mänskliga rättigheter inget särintresse. Alla medarbetare och beslutsfattare ska ha kunskap om mänskliga rättigheter och vad de i praktiken betyder för våra invånare. Haninge ska vara ett föredöme när det gäller att säkerställa rättigheterna för personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, för de nationella minoriteterna och för våra barn. Haninge måste leva upp till lagstiftningen och de åtaganden vi har gentemot dessa grupper.

Haninge är en av landets snabbast växande kommuner vilket både skapar möjligheter och utmaningar. Centerpartiet verkar för en hållbar tillväxt och en samhällsutveckling som ger invånarna både trygghet och möjligheter att bo och verka i hela kommunen, såväl i skärgård och landsbygd som i tätort.

Trygghet är viktigt för alla invånare och vi ska alla vara trygga med att det finns både vård, poliser, lärare i förskola och skola som ser till behoven. Trygg barnomsorg kräver utbildad personal och små barngrupper. Trygghet för funktionshindrade innebär att de och deras anhöriga får rätt stöd och service. I en trygg äldreomsorg kan äldre påverka sin ålderdom och få tillgång till spis för kropp och själ, till exempel vällagad mat gjord på bra råvaror och tillgång till aktiviteter som bidrar till ett gott liv högt upp i åldrarna.

Den grundläggande tryggheten måste vara så heltäckande att ingen tillåts falla igenom skyddsnäten och så stark att den klarar av att ge alla en ny chans i livet. I ett tryggt samhälle är relationer mellan människor som respekterar varandras olikheter ett skyddsnät där ingen tillåts falla igenom.