Håll ihop Haninge!

Bild

Centerpartiet vill se en utveckling där alla kommunens delar utvecklas och där väljarna förstår värdet av att hålla samman samtidigt som individernas frihet respekteras och mångfalden tas tillvara. Haninge växer snabbt och bostadsbyggandet är högt. Redan år 2021 kommer 100 000 invånare att bo i kommunen enligt kommunens prognoser. De flesta Haningebor får det bättre, medan andra har svårt att ta del av Haninges utveckling i samma utsträckning. Unga människor utan fullständig skolbakgrund, nyanlända och andra som har svårt att etablera sig på arbets- respektive bostadsmarknaden.

Från hav till storstad

För Centerpartiet är det viktigt att hela kommunen utvecklas på ett sådant sätt att alla kan känna sig inkluderade. Det krävs satsningar på barnomsorg och skola och att företagen ges möjlighet att växa i såväl skärgård som i förorterna. Byggande bör ske i olika delar av kommunen så att alla delar har möjlighet att utvecklas. Centerpartiet vill ha en sammanhållen bebyggelse som i huvudsak ligger i direkt anslutning till en utbyggd kollektivtrafik. Det bidrar till att skapa en dynamisk region.

En levande skärgård och landsbygd

Centerpartiet vill se en levande landsbygd. Därför behövs varierat utbud av boendeformer, arbetsplatser, service, rekreationsmöjligheter och IT-infrastruktur i hela kommunen. Kommunen måste även skapa goda förutsättningar för bebyggelse och förtätning utanför tätorten så länge det görs varsamt och med hänsyn till miljö och kulturella värden. Vi vill underlätta för ny bebyggelse i anslutning till befintliga hus, även utan kommunalt vatten och avlopp. Samtidigt ska vi hushålla med värdefull jordbruksmark och natur.

Centerpartiet vill att särskild hänsyn tas till behovet hos skärgårdens bofasta befolkning. Det ska gå att bo och verka i skärgården, exempelvis på Ornö och Utö. Vi vill verka för en utveckling av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik till skärgården. Kommunen måste möjliggöra för fler att kunna bosätta sig kustnära och i skärgården för att få en mer levande skärgårds och landsbygd. Besöksnäringen är viktig och marknadsföring av kommunen och skärgården, även till Haningeborna, behöver göras. 

Haninge utvecklas och förnyas

Centerpartiet är positivt till den utveckling som redan pågår i nya Vega och Tungelsta, planerna för Västerhaninge, Brandbergen och Jordbro centrum samt utvecklingen av stadskärnan Handen. För Centerpartiet är det viktigt att det skapas förutsättningar för en god boendemiljö där omgivningarna blir trygga och trivsamma, både i nya områden och vid förtätningar. Att planera in och bevara grönområden och parker i närheten, samt att bostäderna är ljusa med minsta möjliga buller inomhus är viktiga faktorer.

Centerpartiet vill se byggandet av fler flerfamiljshus i trä i vår kommun. Ny bebyggelse av bostadsområden måste planeras så att grundläggande social och kommersiell service kan fungera för att garantera en nära och god tillgänglighet och minska behoven av transporter.

Centerpartiet vill se en utveckling av befintliga centrum och säger nej till nya handelscentrum i Haninge. Vi ser positivt på utveckling och modernisering av centra i Västerhaninge, Brandbergen och Jordbro.

Nya Haninge stad i en öppen dialog

I centrala Handen byggs just nu Haninge stad som blir en regional stadskärna med 60 000 invånare år 2050. Centerpartiet vill att Haninge stad utvecklas i dialog med både invånare och företag. Centerpartiet förespråkar ett högt och tätt byggande för att bevara befintliga grönområden samtidigt som invånarna får tillgång till ett myllrande stadsliv. Därför vill vi i den nya staden bygga både höga hus, låga byggnader och kvartersstrukturer.

Vi välkomnar även hus som kan liknas vid skyskrapor. Centerpartiet vill att de gröna värden som finns runt om i exempelvis Rudan, följer med in i den täta bebyggelsen och ger närhet för invånare till parker samt stärker Haninges gröna värden.

Centerpartiet säger nej till en bilbro till Rudan och till någon som helst bostadsexploatering intill naturreservatet. Däremot är vi positiva till en ny gång- och cykelbro över till Rudan för att öka tillgängligheten. Centerpartiet vill bevara och utveckla Kulturparken i Handen som en viktig grön och kulturell mötesplats.

Nya utvecklingsområden berikar Haninge

Nya områden runt Årsta havsbad, Hemfosa och Norrbyskogen planeras. Årstaområdet kan enligt Centerpartiet utvecklas med Årsta Slott som ett regionalt och kulturellt besöksmål med många aktiviteter och kan bebyggas med nya bostäder.

Regeringen har utsett Hemfosa som ett av nio områden där en hållbar stad kan utvecklas i anslutning till trafiklösningar som uppmuntrar kollektivt resande. Centerpartiet välkomnar utvecklingen av kommunens södra delar.

Centerpartiet vill att nya Hemfosa byggs miljö- och klimatvänligt och bebyggs främst med trähus. Dessutom måste Hemfosa byggas utifrån feministisk samhällsplanering vilket betyder att man planerar det offentliga rummet på ett sätt som gör att alla upplever det som tryggt.

Bygg brottsförebyggande – Tryggt och ljust

Centerpartiet vill att kommunen satsar på fysiska åtgärder för att skapa ett tryggare Haninge. Centerpartiet vill se en tydligare koppling mellan stadsbyggnad och brottsförebyggande. Genom en medveten stadsplanering kan fysiska åtgärder öka tryggheten i kommunens alla delar. En enkel och beprövad metod är att investera i ljussättning för att skapa ökad trygghet.

Kommunen har ett stort ansvar för att skapa god ljussättning samtidigt som nytänkande och funktionell arkitektur bör uppmuntras. Då fler kvinnor och flickor upplever större otrygghet i våra offentliga miljöer, vill Centerpartiet lyfta det feministiska perspektivet tydligare i stadsplaneringen redan på planeringsstadiet i alla våra kommundelar.

Genom att bygga för kvinnor så bygger vi tryggare för alla. En blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet och trivsel i Haninge. Därför behöver det byggas bostäder av varierande storlekar för alla åldrar och för livets olika skeden. Centerpartiet vill att fler hyresrätter byggs för en jämnare fördelning av upplåtelseformer inom alla kommundelar.

Växande Haninge behöver plats för cykel, kollektivtrafik och bilar

En utbyggnad av cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik krävs för att möta behoven i en växande kommun. Centerpartiet vill att Haninge Stad blir en cykelstad men även skapa incitament för kommunens alla invånare att använda kollektiva färdmedel samt cykla på väl upplysta vägar som underhålls. Det bör införas lånecykelsystem på fler platser och det behövs fler säkra cykelställ med tak nära kollektivtrafikens hållplatser.

För utbyggnaden av södra delarna av Haninge och utvecklingen av Tungelsta krävs att Stavsvägen byggs ut till väg 73. Det behövs också ytterligare infrastruktursatsningar för att minska trafikstockningar söderut i länet. Kollektivtrafiken är nyckeln för att öka andelen hållbart resande och minska klimatpåverkan.

Centerpartiet vill ha fler tvärförbindelser med busstrafik där pendeltågsstationerna fungerar som knutpunkter. Dessutom vill Centerpartiet att nya former av kollektivtrafik prövas, till exempel spårtaxi.

Bygg Tvärförbindelse Södertörn snarast

Tvärförbindelsen Södertörn måste byggas ut och är av yttersta vikt för Haninges, Södertörns och hela Stockholmsregionens utveckling. Staten måste ta ansvar för finansieringen och att genomförandet kan ske enligt gällande planering.

Centerpartiet vill på sikt att det även anläggs en järnvägssträcka längs tvärförbindelsen som kan förbinda tågtrafiken med Mälarbanan. Särskilt viktigt är detta då Norviks hamn i Nynäshamn kommer att leda till fler än 300 000 lastbilstransporter per år till och från hamnen.

Haninge och småföretagen behöver varandra

Jobben är grunden för hela Haninges utveckling: för jämlikhet, jämställdhet, välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och inte minst för tillväxt i hela kommunen. Goda villkor för entreprenörer och företag är avgörande för hög sysselsättning och nyskapade arbetstillfällen.

Centerpartiet vill att det måste bli enklare att starta, driva och utveckla företag. Vi vill stärka småföretagandet och ge möjligheter för företagare att engagera sig i kommunens utveckling genom att skapa naturliga mötesplatser mellan näringslivet och den lokala politiken. Centerpartiet vill göra Haninge till den mest småföretagarvänliga kommunen i Sverige.

Centerpartiet vill att det ska finnas möjligheter för småföretagen att växa genom företagshotell eller science park. Det är viktigt att skapa utrymme för och attrahera kvalificerade kontorsjobb så att personer med högre utbildning kan se Haninge både som en ort där man jobbar och bor. Haninge ska vara en självklar plats för entreprenörskap och företagsamhet.

Utveckla samarbetet för jobb och integration

Centerpartiet vill fortsätta utveckla kontakterna mellan företagare och jobbsökande ungdomar och nyanlända för att skapa fler feriejobb, praktikplatser och riktiga jobb.För ungdomar är första jobbet ett viktigt steg in i vuxenlivet. För nyanlända handlar det om god etablering och integration i det svenska samhället.

Centerpartiet vill stärka företagarnas möjligheter att hitta rätt vid kontakter med kommunen och öka servicegraden i myndighetsutövningen. Särskilt gäller detta inom bygglovshanteringen som är en väsentlig del för att företagare ska kunna utveckla sina företag. Det ska vara enkelt att bygga i Haninge och därför måste kommunens planering och bygglovshantering ständigt förbättras. Kommunen ska präglas av god tillgänglighet för alla och ge service med gott bemötande. Det ska vara lätt att få kontakt med rätt funktion eller person. 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.