Miljöansvar och grön tillväxt

Bild

I Centerpartiets Haninge sker arbetet för hållbar utveckling utifrån invånarnas perspektiv och miljöns behov. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar och vad människor kan åstadkomma tillsammans. Centerpartiet spelar en viktig roll för den gröna omställningen i Sverige och har varit drivande för att det finns ett nytt styrande klimat- och miljöpolitiskt program i Haninge. Miljöarbetet inriktas framåt på att uppfylla målen i programmet, som kontinuerligt kommer att följas upp på ett sätt som tidigare inte skett.

Haninge ska vara i framkant i miljö- och klimatarbetet och med kraft vill Centerpartiet höja kommunens ambitioner att visa på konkreta resultat för ett bättre klimat, för renare luft, för renare vatten och för renare och giftfria miljöer, kort och gott hållbar utveckling.

För att åstadkomma ett grönt hållbart Haninge vill Centerpartiet skapa medvetenhet, delaktighet och förutsättningar för en hållbar livsstil. Framgång i arbetet för hållbar utveckling sker genom att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft.

Centerpartiets anser att lika viktigt som skyldigheten att betala när man belastar miljön, är rättigheten att få betalt när man producerar ekosystemtjänster. Vi tror att alla parter gynnas av en tätare dialog mellan kommunen, näringsliv, föreningsliv och invånare. Vi vill göra det billigare och enklare att investera hållbart och att underlätta investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik genom en effektivare myndighetsutövning. Därför vill vi att miljötillsynen för den enskilde företagaren samordnas bättre och anpassas till hur stor verksamheten är för respektive företagare.

Centerpartiet verkar för en giftfri vardag och målet är att ingen människa ska bli utsatt för gifter, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. För att alla ska kunna känna sig trygga är det viktigt att fasa ut farliga kemikalier som inte får ingå i våra kretslopp, Målsättningen är att minska resursanvändningen genom att mesta möjliga mängd avfall ska återanvändas, återvinnas eller bli nyttigt på annat sätt i kretsloppet, exempelvis genom att mera matavfall blir till biogas eller toalettavfall återförs till jordbruket som växtnäring. Centerpartiet vill förbättra möjligheten för återvinning för personer som saknar möjlighet att ta sig till nuvarande återvinningscentral i Jordbro.

Haninges storslagna natur och kulturlandskap med högt skyddsvärde

Centerpartiet vill bevara stora, orörda grönområden och vill inte bygga bort grönstråken, utan vill stärka de gröna svaga ekologiska spridningssambanden. Centerpartiet arbetar för att skydda den biologiska mångfalden för att ekosystemen, som vi alla ingår i och är beroende av ska fortleva.

En av Haninges stora tillgångar är närhet till storslagen natur. Här finns regionens viktigaste vildmarksområden Tyrestakilen och Hanvedenkilen samt en femtedel av Stockholms skärgård. Skyddet av Haninges värdefulla natur bygger på legitimitet från de som berörs och ägande- och brukanderätten ska därför värnas. Naturvård och landsbygdsutveckling ska balanseras genom användning av flexibla metoder.

För att öka tillgängligheten för Haningeborna och besökare vill vi att kommunen informerar tydligare om naturvärden både generellt och på aktuella platser. Centerpartiet vill inte att utvecklingen av Haninge ska försämra det befintliga jordbrukets villkor. Förutom minskad matproduktion, innebär en omvandling av jordbruksmark i större skala en förlust av biologisk mångfald, då artrika naturbetesmarker och ängsmarker ger förutsättningar för ekosystemtjänster som i sin tur ger närodlade livsmedel.

Jordbruket är en viktig del av kulturlandskapet som ger ett rikt friluftsliv. För att bevara dessa höga värden anser Centerpartiet att landskapet måste fortsätta att brukas; speciellt viktigt är betande djur som öppnar upp igenväxta ängs- och hagmarker särskilt i skärgården. Centerpartiet värnar den biologiska mångfalden och den värdefulla jordbruksmarken i hela Haninge.

Sunda, säkra och närodlade livsmedel

Mat ska smaka och lukta gott när den serveras på förskolan, skolan och äldreboendet. All mat ska i största möjliga mån tillagas lokalt och Centerpartiet vill att det ska vara krav på tillagningskök vid nybyggnation eller ombyggnation där kök saknas.

Centerpartiet vill underlätta för lokala matproducenter att leverera till kommunen – Närodlat helt enkelt. Det minskar transportbehovet samtidigt som det bidrar till öppna landskap och en ökad biologisk mångfald när djuren tillåts beta utomhus. Likaså vill Centerpartiet att Haninge fortsätter öka mängden ekologisk mat inom sina verksamheter.

Kommunens livsmedelsinköp är en del i kampen mot global antibiotikaresistens. Det är viktigt att antibiotika kan användas när det verkligen behövs- för att bota och hindra smittspridning.

Centerpartiet vill att den odlingsbara jordbruksmarken i Haninge bevaras för livsmedelsproduktion och djurhållning. Området runt Fors reningsverk bör utvecklas till ett centrum för de gröna näringarna med en modern och pedagogisk visningsanläggning.

Jaga utsläppen - inte transporterna

Klimatförändringarna är det största miljöhotet mänskligheten känner. Centerpartiets målsättning är 100 procent förnyelsebart, både för energiproduktion och transporter. Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen men inte hindrar människors och företags resor och transporter.

I Haninge står utsläppen från resor och transporter för närmare två tredjedelar av växthusgasutsläppen, och för att minska det vill Centerpartiet att det ska vara lättare för Haningebor att resa kollektivt, cykla eller använda miljövänliga drivmedel i bilen.

Centerpartier vill att utvecklingen av kommunen ska bygga på klimatsmarta och gröna trafiksatsningar där det förnybara tar stor plats. Vi vill öka antalet laddstolpar för elbilarna under nästa mandatperiod och i nybyggnation ställa krav på att möjlighet till att ladda elbilar ska finnas.

Vi vill öka antalet tankställen för fossilfria bränslen och öka antalet bilpooler. För att öka klimatsmart förnyelsebar energi vill vi att kommunen satsar på småskalig och förnybar energiproduktion till exempel solceller på lämpliga kommunala byggnader, och uppmuntrar till egenproducerad el.

Rent vatten och levande hav

Arbetet är långsiktigt för att Östersjön ska bli friskare vad gäller övergödning, minskad mängd gifter samt större biologisk mångfald. Beslutet måste följas om att göra åtgärdsplaner för att förbättra vattenkvalitén görs.

Centerpartiet vill att du ska kunna äta Östersjöfisk som är fiskad i närområdet med gott samvete. Därför måste vi också underlätta för det kustnära fisket att sälja sina produkter, till exempel genom lokal fiskmarknad i Stockholms regionen. Centerpartiet vill stärka skolbarns kunskap om våra vatten. Vi vill dessutom se över behovet av att anlägga fler våtmarker samt vidta åtgärder för att minska påverkan på sjöar och hav från kommunala verksamheter när det gäller exempelvis mikroplaster eller föroreningar via dagvattnet.