Trygghet i hela Haninge

Bild

Kriminalitet ska bekämpas och hanteras av polis och rättsväsende, men det är minst lika viktigt att arbeta brottsförebyggande. Kommunen behöver aktivt förebygga att unga människor dras in i kriminalitet. Centerpartiet tror att kommunen tillsammans med föräldrar, skola, föreningsliv och näringsliv kan bidra till ett tryggare samhälle.

Centerpartiet vill bland annat att kommunen satsar mer på föreningslivet och nattvandrare. Centerpartiet vill satsa på föräldragrupper i kommunens utsatta områden, eftersom det visat sig vara en åtgärd som lett till goda resultat in andra delar av landet.

Centerpartiet vill skapa förutsättningar för att fler människor ska vilja vistas utomhus om kvällarna. Kvällsöppna caféer, biografer, restauranger och andra verksamheter kan bidra till detta. Fler mötesplatser för föreningslivet och för ungdomar behöver skapas i kommunen. Detta bidrar till ett tryggare Haninge. Polisen behöver mer resurser lokalt för att kunna vara både närvarande och synlig. Centerpartiet driver nationellt på för fler poliser.

Centerpartiet vill lokalt utveckla det goda samarbetet som kommunen har med polisen, närvarande kontaktpoliser för olika kommundelar, inte minst Jordbro och Brandbergen som upplevs som mindre trygga. Det skapar en möjlighet för medborgare, lokalt föreningsliv, skola och andra rörelser att skapa samarbeten med dessa kontaktpoliser

Ett Haninge fritt från våld

En kartläggning som gjordes 2015 visade att våld i nära relationer är ett omfattande problem i Haninge. Årligen drabbas mellan 3 000 – 4 500 personer, främst kvinnor. Samma kartläggning visade att nästan 1 900 barn har upplevt våld i nära relation i Haninge.

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och Centerpartiet ser detta som en av de viktigare frågorna som kommunen ska agera mot och förebygga. Kommunen kan genom bidrag stötta föreningslivet och förvänta sig att föreningar jobbar med dessa frågor. Dessutom kan kommunen utveckla samarbetet med nöjeslivet för att minska sexbrott i de offentliga miljöerna.

Centerpartiet vill att fler fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar ska jobba mot våld i nära relation genom exempelvis införande av Huskurage, en metod som Centerpartiet drivit igenom i Haninge under den gångna mandatperioden. Centerpartiet vill att kommunen arbetar aktivt för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuella trakasserier och kränkningar. Kommunen behöver genomföra ett kontinuerligt och tydligt attityds- och värderingsarbete inom skolan och andra kommunala verksamheter. Skolan ska vara en trygg plats för barnen.

Bekämpa hedersförtrycket genom ökad trygghet

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem i vårt samhälle. Hedersförtrycket inskränker på ett förödande sätt många flickors möjligheter till egna sociala kontakter och självständiga livsval och kan leda till tvångsgifte.

Centerpartiet vill kartlägga hedersförtrycket för att få en bättre bild av förekomst och omfattning och utifrån det få bättre kunskaper om hur kommunen bäst kan motverka hedersförtrycket. Det behövs bättre kunskaper, mer förebyggande arbete, samt samarbete med andra kommuner. Genom information och dialog om hur det demokratiska samhället fungerar och om kvinnors rättigheter i vårt samhälle, ska kommunen ge kunskaper som ökar integrationen in i det svenska samhället.

Att motverka våld i nära relation och hedersrelaterad våld är en prioriterad uppgift för Haninge kommun då förekomsten begränsar människors och särskilt flickors och kvinnors frihet och jämställdhet.

Nära vård bra för hälsan

Centerpartiet vill ha en nära vård för alla invånare, att vården ska bli mer tillgänglig och att det ska gå snabbt att träffa en läkare. Lika viktigt är det med förebyggande hälsoinsatser så man inte behöver söka sjukvården. Det måste finnas väl fungerande vårdcentraler i alla delar av kommunen samt en tillgänglig akutverksamhet såsom närakuten i Handen. Dessutom är det viktigt med en nära tillgänglig vård för människor som behöver vård och stöd vid psykisk ohälsa oavsett ålder.

Både på landstings- och kommunal nivå kommer Centerpartiet att driva på en utveckling av sjukvården inom Haninge kommun och vill se ytterligare utbyggnad av akutvården. Haninge behöver på sikt ha ett fullvärdigt akutsjukhus med förlossningsvård. Haninge och Stockholmsregionen växer och då behövs det mer vård särskilt på östra Södertörn.

Centerpartiet vill att ambulanshelikoptern som i dag är placerad i Norrtälje ska placeras i Haninge kommun om inte Stockholms läns landsting hittar en placering i Värmdö. Ambulanshelikopterns placering är av yttersta vikt för stora delar av länet, i synnerhet i skärgården och i Nynäshamn.

Kunskap är grunden för det demokratiska samhället

Centerpartiet vill att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp och gå i skola i hela Haninge, och att varje skola kan tillse att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. Särskilda satsningar behöver göras för att ungdomar som lämnar skolan utan godkända betyg inte hamnar i passivitet och utanförskap.

Centerpartiet vill ge rektorerna goda förutsättningar att tillsammans med sina medarbetare utveckla skolan. Framtidens arbetsmarknad kommer vara mer automatiserad och digitaliserad. De nya jobben som växer fram kräver innovationsförmåga och kreativitet. I framtiden krävs nya färdigheter för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Skolan ska erbjuda platser som inspirerar ungdomar till kreativitet och innovation.

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ska få möjligheter till utveckling i rätt skolmiljö. Centerpartiet vill pröva “Den Tysta skolan”. Genom att sänka ljudvolymen skapas bättre förutsättningar för alla, och särskilt för dem med neuropsykiatriska diagnoser, att lära sig. Genom “Den Tysta skolan” kan vi skapa lugn och ro som alla elever vinner på. Den “Tysta skolan” bygger på frivillighet mellan elever, medarbetare på skolan och föräldrarna. Idrott och hälsa samt skolhälsovården är viktiga delar för att elever ska kunna nå goda resultat.

Centerpartiet vill ha en bra elevhälsa med god tillgång till kuratorer och psykologer. Studievägledningen bör få en mer utvecklande prägel där ungdomar i god tid får möjlighet att diskutera sina livsval. Ett fördjupat samarbete mellan skola och arbetsliv kan ge skolan större kunskap om vilka möjligheter ungdomar har i vår kommun.

Centerpartiet vill att teknikens möjligheter används i hela utbildningsväsendet, från grundskolan till vuxenutbildningen. Inom vuxenutbildningen kan digitala tjänster användas för språkinlärning för nyanlända.

Det livslånga lärandet behövs

Utbildning är en färskvara och det livslånga lärandet och törsten efter kunskap är central för samhällets utveckling. Centerpartiet vill satsa på möten mellan generationer och mentorskap som innebär överföring av kunskap mellan generationer. Centerpartiet ser därtill studieförbunden och det bildningsuppdrag de har som ovärderliga och något som Haninge ska stötta.

100 miljoner till Haninges kultur

I en kommun som växer är en kultursatsningar viktiga av flera skäl, bland annat ökar kommunens attraktionskraft. Centerpartiet värnar om Haninges kulturarv och vill bevara kulturbyggnader. Kulturparken i Handen är ett exempel. Kulturarv som Dalarö, Jordbrogravfältet och Årsta slott ska värnas samtidigt som de är viktiga för utveckling av kommunens besöksnäring.

Centerpartiet vill se en kraftig satsning på kultur och ökad tillgång till kultur för både barn och äldre, men särskilt ungdomar. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod höja kommunens ekonomiska satsning på kultur till 1000 kr per invånare. Centerpartiet vill se över hur vi fördelar pengar till kultur och särskilt fokusera på att få ungdomar att fortsätta ett kulturengagemang efter tonåren.

Idag slutar alldeles för många ungdomar att engagera sig runt tonåren och det är en utveckling vi vill vända. Biblioteken är av central betydelse för den lokala kulturpolitiken både som mötesplatser och som kulturinstitutioner. Biblioteken ska utvecklas i takt med tiden och Centerpartiet vill pröva en annan huvudman för det kommande biblioteket i Vega. Ett syfte är att få in nya idéer och arbetssätt i en publik kulturverksamhet.

Centerpartiet vill att det under kommande mandatperiod ska startas en årlig kulturfestival och att en kulturgala ska ordnas varje år. Kommunen ska ha en strategi för att främja lokaluthyrning till kulturföreningar.

Satsa på föreningslivet för meningsfull fritid och stärkt kulturliv

En meningsfull fritid är viktigt för ungdomar. Centerpartiet vill att kommunen för en aktiv kultur- och fritidspolitik i nära samarbete med föreningslivet. Haninge ska stötta föreningslivet för att skapa bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara människors frivilliga och ideella engagemang.

Centerpartiet vill bygga ut dialogen med föreningslivet när det gäller behovet av investeringar i lokaler och anläggningar, och satsa på allt från enkla lokaler med olika servicefunktioner till stora med plats för många i publiken. Ett rikt förenings- och kulturliv berikar Haningebornas liv. Föreningarnas kunskaper och erfarenheter behöver tas tillvara när nya idrottshallar och anläggningar ska byggas.

Centerpartiet vill se en utbyggnation av idrottshallar och spontanidrottsytor när Haninge byggs ut. Vi vill bygga en ny simhall med 25-metersbassäng i Västerhaninge, och på sikt bygga om Torvalla till en ny modern simhall med en 50-metersbassäng.

Att bygga ut kapaciteten för simträning är en förutsättning för att våra barn ska lära sig simma och klara kraven om simkunnighet i läroplanen. Centerpartiet vill stärka Föreningsrådet som är öppet för alla föreningar och agerar som en samlande kraft för föreningsfrågor inom kommunen. Föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna i bidragsreglementet, ska på likvärdiga grunder få ta del av kommunens service till förenings- och kulturlivet.

Centerpartiet tycker det är viktigt att förenings- och kulturlivet kan samordna sig i frågor av gemensamt intresse. De äldres möjligheter till rörelse måste stärkas och vi vill bland annat utreda möjligheterna till fritt inträde till kommunens simhall och gymkort för de över 80 år