Skola och utbildning ger förutsättningar att lyckas

Bild

Trygga barn ger trygga vuxna i ett hållbart lokalsamhälle. Vi vill lägga grunden för livslångt lärande. I Haninge ger vi förutsättningar för varje barn att få tillgång till chansen att forma sitt eget liv. Vi arbetar förebyggande och systematiskt. Bland annat vill vi arbeta med språkutveckling i tidig ålder vilket ger möjligheter för alla kommunens barn i hela Haninge att utforska sina talanger.

Vi vill ha skolor både på landsbygd och i staden som levererar goda resultat utifrån förutsättningarna. Vi vill hantera skolpengen varsamt och använder digitaliseringens möjligheter i de fall då det gagnar elever och kunskapsinhämtning.

Haninges invånare har en jämförelsevis låg genomsnittlig utbildningsnivå jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Det visar på behovet av att göra satsningar på likvärdig skola och skapa förutsättningar för varje individ som söker utveckling och plats på arbetsmarknaden. Vi arbetar för ett sammanhållet utbildningssystem där ingen ramlar mellan stolarna.

Vi ska erbjuda en bas för akademisk utbildning men även KY-utbildning till våra äldre elever och arbeta i samarbete med näringslivet i regionen. Med pedagogik i framkant lockas fler lärare till Haninge. Vi vill uppmuntra fler lärare att bli behöriga.

Tidigt språkstöd och systematiskt arbete är viktigt för att upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld och utsatthet. Centerpartiet är ett förebyggarparti. Vi vill satsa tidigt på hälsofrämjande insatser med bra mat och rörelse. Trygghet i skolan och på nätet. Tillgång till kurator och satsning på mentorer för att minska risken för mobbning och utanförskap.

Nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och föreningsliv gör att ingen ska ramla mellan stolarna. Alla med särskilda förmågor och behov och utmaningar ska fångas upp. Ett mer rättvist resursfördelningssystem införs för att inte kommunala alternativ ska sluta vara ett fullgott alternativ.

Satsning på mindre barngrupper behövs i förskolor. Vi vill underlätta familjers vardagsliv med bl.a. syskonförtur i lägre åldrar. Vi bygger smarta och flexibla skollokaler för användning under fler av dygnets timmar.

Resurser för barn med särskilda behov ska erbjudas i samarbete med andra kommuner, när så är lämpligt.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • att förskola och skola ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att vi arbetar förebyggande och systematiskt med t.ex. språkutveckling från tidig ålder.
  • att vi ger skolor i både stad och land, förutsättningar för att leverera goda resultat.
  • att invånarna har tillgång till ett öppet och tillgängligt kulturellt samhällsutbud.
  • att digitaliseringens möjligheter används när det gagnar elever och kunskapsinhämtning/tillgång till nischad utbildning.
  • att skolan ska vara en trygg plats för alla, lärare, elever och övrig personal.
  • att all form av mobbing, avsiktlig eller oavsiktlig bekämpas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.