Christian Ottosson i budgetdebatten

Christian Ottossons huvudanförande vid Huddinge kommuns budgetfullmäktige 8 juni 2015:

Ordförande, ledamöter och åhörare, jag vill börja med att för Centerpartiets räkning yrka bifall till den ledande koalitionens förslag till Mål och Budget 2016, i sin helhet.

Den ekonomiska prioriteringen i budgeten ligger även i år på skolan, eftersom barnen är vår framtid. I en tid när ekonomin är kärv och uppräkningen för nämnderna, i vårt förslag, sänks till en procent, har vi ändå skapat utrymme för en särskild satsning med drygt 6 miljoner kronor till behöriga, legitimerade och skickliga lärare.

Huddinge kommun är nu i ett läge där vi har mycket stora investeringar framför oss. Därför är det oroande, tycker jag, att oppositionspartierna verkar misstro de privata utförarna. Det går i och för sig i linje med regeringens politik, som siktar in sig på att göra det svårare att bedriva välfärdsverksamhet i privat regi. Den sammanslagna effekten av S, V och MPs politik kan bli att kommuner som Huddinge får se till att klara mer av sina skolinvesteringar helt på egen hand, utan externa aktörer.

Här i Huddinge vill Socialdemokraterna bestämt att en ny gymnasieskola i Flemingsberg ska vara kommunal. Miljöpartiet skriver på klassiskt manér att ”valfrihet är viktigt, men…” samtidigt som Vänsterpartiet förstås går allra längst som föreslår att ”offentligt finansierad service inom vård skola och omsorg ska inte bedrivas i privat regi.” Det sistnämnda kallar jag fundamentalism, och det är långt från att ha det fokus på kvalitet som man ofta säger sig ha. Brister finns även i kommunal verksamhet.

Låt mig berätta om en bekant till mig, som driver ett fristående gymnasium i en kommun inte så långt bort. Han är inte någon börshaj och inte någon kapitalist i den meningen att han mest är ute efter att tjäna pengar. Men han driver ett fristående gymnasium för att han vill utveckla svensk skola, som han själv tycker håller alldeles för låg nivå.

Låt oss kalla honom Carlos. Jag träffade honom så sent som i lördags, och då kom han fram till mig och bad mig om råd. Carlos har som alla andra uppfattat signalerna från den nya regeringen som handlar om att ifrågasätta vinster i välfärden.

Tror du att förslagen kommer bli verklighet?

Vet politikerna om att jag inte kan driva min skola med underskott?

Vad ska jag göra med min verksamhet?

Det var några av de frågor som han ställde. Jag skulle önska att oppositionen kunde sätta sig in i den situation som Carlos och många andra nu befinner sig i, så att vi åtminstone på lokal nivå inte skrämmer bort privata investerare.

Några ord så om bostadsbyggandet. I den ledande koalitionen har vi ett förslag som innebär att vi ser en maximal potential på 35 000 nya bostäder utifrån den nya Översiktsplanen. Vi är dock tydliga med att detta bara kan ske om vi samtidigt får hjälp att skapa stora infrastruktursatsningar som Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd.

I vår gemensamma politiska plattform, som presenterades tidigare i år, skriver vi att ”Vi ska bygga samhällen och inte bara bostäder”. Det betyder bland annat att bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik ska gå hand i hand. Detta innebär en vinst för miljön, eftersom smart planerade bostäder i rätt lägen kan bidra till minskade transportutsläpp.

Ett sådant synsätt innebär också att vi borde börja bygga bostäder i Kungens kurva, som Centerpartiet lyfte för några år sedan. Konceptet Nybyggarland Kungens kurva handlar just om att förlägga bostäder nära spårtrafik och handel i den regionala stadskärnan Kungens kurva.

Om vi vänder på frågan så handlar det ju om vilken kollektivtrafik vi ska satsa på. Jag noterar att Socialdemokraterna i sitt förslag har en skrivning om utredningar för tunnelbana, vilket vi i Centerpartiet gillar. Oavsett om det blir Spårväg Syd, som är vårt förstahandsval i den ledande koalitionen, eller om det blir tunnelbana så måste dock svaret ges mycket snart inom den redan pågående Sverigeförhandlingen.

Låt mig nu kort beskriva två av Centerpartiets hjärtefrågor, Miljö och Trygghet.

I den ledande koalitionen föreslår vi att ”Det strategiska miljöarbetet i kommunen ska utgå från ett nytt övergripande miljöprogram.” Detta omtag är viktigt för att uppdatera våra mål och för att skapa en helhetssyn i miljö- och klimatarbetet. Planen är att detta ska vara klart senast när vi samlas här igen för budgetdiskussioner om ett år. Den nya Miljöberedningen kommer ha en viktig roll i detta arbete.

Ett av de områden som vi i Centerpartiet och koalitionen ser allvarligt på är gifter i vår vardag. Som vi skriver i vårt förslag utgör det ett hot inte bara mot oss människor utan mot hela vår livsmiljö.

Det är förstås sant, som vissa invänder, att det finns mycket vi inte ännu kan bevisa. Men hur många här inne är beredda att chansa när det gäller ödesfrågor som vår reproduktionsförmåga och allvarliga sjukdomar? Därför ska ett strategiskt arbete initieras för att eliminera och informera om farliga kemikalier.

Man kan tycka att vi borde vara överens om detta. Men som vi redan har konstaterat idag så är inte alla oppositionspartier med på vagnen i denna fråga. Mest anmärkningsvärt är förstås att Miljöpartiet inte tar sig an denna fråga i sitt förslag.

Andra prioriterade miljöfrågor, som jag kommer att återkomma till senare är hållbart byggande, förnyelsebar energi, hållbara transporter och rent vatten. Miljöutmaningar saknas minsann inte i Huddinge.

Som ordförande för Huddinge Brottsförebyggande råd finns det områden som jag särskilt vill lyfta fram redan nu.

Det gäller bland annat arbetet mot skadegörelse och nedskräpning, som vi vet är något av det viktigaste vi kan göra enligt Huddingeborna själva. Helt avgörande för att vi ska lyckas är att felanmälningsprocessen förbättras. Det ska vara enkelt att anmäla fel, och vi behöver snabbare respons på felanmälningar om skadegörelse och underhåll – det skulle ge oss ökad trivsel och trygghet.

Tack för ordet.