• / Aktuellt
  • / Centerpartiets ställningstagande kring omorganisationen av skolorna i östra Huddinge

Centerpartiets ställningstagande kring omorganisationen av skolorna i östra Huddinge

Omorganisationen av skolorna i östra Huddinge är en stor fråga som berör och engagerar många elever, föräldrar, skolpersonal och politiker. Efter att ha ägnat mycket tid till att ta till oss information och synpunkter vill vi nu förklara vårt ställningstagande inför grundskolenämndens sammanträde den 8 september.

Centerpartiet ställer sig bakom alternativ B vilket innebär att Östra Grundskolan blir en 7-9-skola, Sjöängsskolan F-6, Edboskolan F-6 samt Mörtviksskolan fortsatt F-6. Avgörande för oss har varit att de andra alternativen som presenterats inte kan erbjuda de yngre barnen en skola nära sitt hem de kommande åren. Vi tror också att det finns pedagogiska vinster med 7-9-skolor som är större än de vi har idag i östra Huddinge. Vi tror att det gör det lättare att rekrytera och behålla kompetenta lärare och att det gynnar det kollegiala samarbetet.

Argumentet att beslutet borde skjutas fram ett eller flera år har framförts. Vi menar att det skulle vara olyckligt av två skäl. Dels att det innebär att det redan nästa höst blir ännu fler små barn som inte får plats i sin närmaste skola och dels att det varken gynnar elever eller personal att förlänga ovissheten kring omorganisationen.

Tveksamma till fler än 600 elever
På nämnden kommer ett par tillägg till beslutet att föreslås för att understryka vikten av att kvalitet, trygghet och delaktighet i förändringen. Dessa så kallade ordförandeförslag har kommit till på Centerpartiets initiativ.

Det ena tillägget är att barn- och utbildningsförvaltningen efter beslut ska återkomma till Grundskolenämnden för att visa hur lokaler och organisation ska anpassas. Tanken med detta tillägg är att Grundskolenämnden måste kunna följa Östra grundskolans utveckling på nära håll och säkerställa kvalitet och trygghet, inte minst i det fall att elevantalet ser ut att behöva bli högre än 600 elever. Enbart med den kunskap vi har idag är vi i Centerpartiet tveksamma till ett högre elevantal än 600 elever. För oss är det viktigt att bära med sig att Östra grundskolan läsåret 16/17 kommer att ha färre än 500 elever och att elevantalet kommer öka gradvis.

Det andra tillägget handlar om att föräldrar ska ha möjlighet att vara delaktiga under genomförandet av förändringen. Eftersom dialogen hittills har varit otillräcklig vill vi säkerställa att skolledningar och barn- och utbildningsförvaltningen tar till sig de synpunkter som finns. Inledningsvis i processen var det stora brister i beslutsunderlaget och i förankringen av förändringen, vilket har skapat många frågetecken och stor oro bland dem som berörs. För Centerpartiets del beklagar vi att processen fick en så dålig start. Den här typen av beslut behöver självklart föregås av mer information, tidig dialog och bättre underlag än vad som har varit fallet. Vi tycker också att det är viktigt att hålla samman en sådan här förändring och att lärare och all annan personal på skolorna involveras så mycket som möjligt.

Fristående alternativ
Många föräldrar har lyft avsaknaden av friskolor, som skulle kunna komplettera skolutbudet i vår östra kommundel. Pysslingen håller på att etablera sig i Länna, men det handlar i ett första steg endast om en F-6-skola. Centerpartiet är förespråkare av valfrihet och därmed av friskolor. Vi kommer jobba för att kommunledningen för en intensiv och bra dialog med friskolor som är intresserade av att starta skolor, och i synnerhet 7-9-skolor, i vår östra kommundel. Vi är dock oroade över den nya regeringens politik som har lett till att intresset för att starta friskolor är rekordlågt i Sverige just nu.

Ökad trygghet
Tryggheten för sina barn är också något som oroar många föräldrar. Både Skogås och Trångsund ska upplevas som trygga områden att vistas i för både barn och vuxna, alla tider på dygnet. Några exempel på trygghetsinsatser som görs just nu är det nya nattvandringskonceptet Familjen 142, det nya projektet Klotterfritt Skogås och flera nya ljusinstallationer. Centerpartiet är också glada för att det sommarjobbskoncept som bygger på att ungdomar fräschar upp sina egna bostadsområden kommer att utredas för Skogås och Trångsund.

Just nu arbetar kommunen och Huge med att utveckla Skogås centrum. Bland de alternativ som diskuteras finns en ny ingång till centrum från gatan, ett utökat område för torghandel där parkering finns idag och nya bostadshus intill centrum. Centerpartiet vill att centrumområdet förtätas för att göra det mer attraktivt att bo, besöka och vistas i och på så sätt bidra till en ökad trygghet.

Katarina Wigle, ledamot i Grundskolenämnden
Lisa Alexandersson, vice ordförande i Gymnasienämnden
Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för miljö och brottsförebyggande frågor