Centerpartiet besöker Rosenhillskolan

En skola för alla måste även tillgodose de särskilda behov som barn med exempelvis autism eller försenad tal- och språkutveckling. I Huddinge kommun finns spjutspetsexemplet Rosenhillskolan. Vi träffar rektor Christian Dolke-Andersson, Lena Marklund som är biträdande rektor och ansvarig för tal- och språkklasserna och Patrik Stridsberg som är ansvarig för AST-gruppen (elever med autismspektrumtillstånd).

På Rosenhill finns idag ett stort engagemang för barn med olika behov. Tal- och språk- diagnoser ställs nu allt oftare, och dessutom blir det vanligare med multipla diagnoser. Skolan är specialiserad att arbeta med elever och kompetensen hos personalen är hög. Den kunskap om hur man arbetar med barn i behov av särskilt stöd som finns på skolan utnyttjas på sådant sätt att man har till uppgift att också stötta de andra skolorna i hela kommunen med kompetens, handledning och inspiration.

Värdegrunden på Rosenhill handlar bland annat om att lära ut värdet av en grupptillhörighet, och förmågan att ta positiv kritik. Man arbetar med att vända en negativ skolgång för barnen. De har gått i vanlig klass, men det har inte fungerat. De är vana att få negativ kritik och har därför utvecklat strategier för att hantera det. Det kan ibland leda till våldsamt beteende. Den positiva kritiken är däremot svårare för dem att hantera.

Eleverna i AST- och tal- och språkklasserna tillhör sin hemskola. Emellanåt träffar personalen på Rosenhill hemskolan för att diskutera hur eleven ligger till och för att ha koll. Målet är att de så småningom ska kunna komma tillbaka till sin hemskola.

Vikten av tidig screening belystes med att det för personalen på Rosenhill var tydligt att ju senare eleverna kommer till skolan, desto svårare är det att ändra dem så att de blir ”fungerande”.

I huvudsak är det barn från Huddinge som går på skolan. De egna kommuninnevånarna har förtur. Därefter kan barn från andra kommuner få plats om det finns.

Det är elevens hemskola som betalar platsen på Rosenhill med den budget som respektive rektor har sin verksamhet. Det har lett till att de som söker verkligen är de som hemskolorna inte klarar av att arbeta med själva.

Man arbetar med ”hela eleven” i nära samarbete med föräldrar.

Här finns också Lindskolan som är en särskola under Rosenhill. De har ett drygt trettiotal elever och nästa lika många i personalen. En tredjedel av eleverna går i grundsärskola och två tredjedelar av eleverna går i träningsskola. Vi träffar biträdande rektor Elin Plahn.

På denna grundsärskola går elever med utvecklingsstörning och autism, ej bara autism. Ofta har dessa elever ingen ”startmotor” som andra barn så de behöver tydliga instruktioner för att lära sig att genomföra uppgifter. Samtidigt är personalen på Lindskolan mån om att inte bygga in behovet av lärarhjälp alltför mycket. Man jobbar med lågaffektivt bemötande för att komma tillrätta med utmanade beteende.

Ursprungligen publicerad 5 APRIL 2016