Ge stöd till barnen redan i förskolan

Huddinges grundskolor ska ha höga förväntningar på att alla kan lära. Målet måste alltid vara att alla elever ska sluta nian med fullständiga betyg och behörighet för fortsatta studier. En nyckel till detta är att möta varje enskilt barns förutsättningar för lärande. Det är viktigt att stötta de svagaste eleverna så att de når kunskapsmålen, men också att stimulera och utmana de duktiga eleverna så att de kan utvecklas och tycker att skolan är meningsfull.

Tidiga insatser i skolan är avgörande. Redan idag jobbar Huddinges grundskolor med att upptäcka och hantera behov av särskilt stöd tidigt. Centerpartiet vill att barns behov ska kartläggas ännu tidigare, det vill säga i förskolan. För redan då kan man upptäcka läs- och skrivsvårigheter liksom olika beteenden som kan behöva särskilt stöd. Centerpartiet vill prioritera kartläggning i förskolan för att ge dessa barn samma förutsättningar som alla andra barn att klara skolan och därefter ett liv som vuxen. Det här handlar inte om en liten grupp; 5-15 % av alla barn har en lindrig funktionsnedsättning och vi ser en ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och olika former av språkstörningar.

Skolstödet i Huddinge bygger på att våra rektorer och lärare klarar att möta elever med olika behov på varje skola och i varje klass. Det förutsätter kontinuerliga fortbildningsinsatser för våra pedagoger. Om lärarna får kompetensutveckling i hur olika elever ska bemötas kan vi undvika framtida utanförskap - det är förebyggande arbete på riktigt!

Lisa Alexandersson och Christian Ottosson

Ursprungligen publicerad 25 MAJ 2016