• / Aktuellt
  • / Vi vill satsa långsiktigt!

Vi vill satsa långsiktigt!

Igår beslutade kommunfullmäktige om planen för samhällsbyggnad, en strategisk plan för hur Huddinge ska utvecklas både vad gäller bostäder, lokalplanering och övriga investeringar.

Centerpartiet har under hösten lyft frågan om miljöperspektivet i planen och fått med flera tydliga mål om hur kommunen långsiktigt ska arbeta med frågan.

Planens inriktning är i stort bra, men vi är ambitiösa. Vi vet att hållbarheten inte kommer över en natt, det är ett långt arbete. Därför har vi lagt en protokollsanteckning för att tydliggöra våra ambitioner:

"Förutom den tydliga ambitionen för en växande stadskärna i Flemingsberg – som är resultatet av de senaste årens allt tydligare politiska inriktning – vill vi liksom tidigare år särskilt understryka betydelsen av att satsa på fler bostäder i Kungens kurva. Att även flera satsningar på parker, exempelvis Sjödalsparken, nu finns med är viktiga steg i rätt riktning.

Det är samtidigt angeläget att arbeta fram en tydligare inriktning för att utveckla de befintliga områden som finns i närheten av de allra bästa kollektivtrafiklägena. Utifrån det vi känner till idag behövs en tydlig inriktning för att underlätta för kollektivtrafik, gång och cykel. Särskilt i närheten av Huddinge och Stuvsta pendeltågstationer finns goda möjligheter till utveckling.

Centerpartiet kommer att fortsätta jobba för tillräckliga investeringar för att nå våra mål för miljö och klimat. Vi ser därför att planen för Samhällsbyggnad till nästa år behöver utvecklas i de delar som handlar om övriga investeringsprojekt i exempelvis cykelvägar, parker och vattenvård.

Centerpartiet driver också några specifika investeringsprojekt som vi vill nämna. En gång- och cykelbro till Tyresö skulle underlätta både för pendling och för rekreation och är ett spännande och modernt sätt att binda ihop två kommuner. Vi vill också underlätta för hållbara transporter mellan Fullersta och stadskärnan Kungens kurva genom att planera för både cykel och kollektivtrafik mellan Kvarnlyckevägen och Ryttarhalsvägen."

Fotot är taget tidigare i höstas under invigningen av Fornstigen i Vistaberg.