• / Aktuellt
  • / Pressmeddelande: Stockholmsförhandling

Pressmeddelande: Stockholmsförhandling

Centerpartiet vill bjuda in till en ny Stockholmsförhandling för cykel mellan staten, Stockholmsregionen och kommunerna i regionen om att genomföra utbyggnaden av den regionala cykelplanen med 850 km cykelvägar av hög kvalitet och kapacitet.

Efter att cykelstråken Täby-Frescati och Kista-Norrtull avbrutits av den rödgröna regeringen så står Stockholmsregionen utan den överenskomna utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. Utbyggnaden ska senast vara färdig 2025, vilket är 5 år innan dagens målsättning på 2030.

I Huddinge kommun är det följande stråk som berörs:
Glömstastråket, Tumbastråket, Gömmerstastråket, Ågestastråket, Salemstråket, Häradsvägen och Södertäljestråket.

- När de två största cykelsatsningarna i Stockholm har avbrutits av regeringen så är vi redo att ta över det tappade styret. Jag vill trampa igång en regional förhandling mellan landstinget och kommunerna och staten för att snabbt få till en gemensam och sammanhållen utbyggnad av stråken i den regionala cykelplanen till 2025. Vi tror att det är möjligt att få ner totalkostnaden med ett samlat genomförande istället för kommunvisa insatser som idag, säger miljö- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C).

- Gröna transporter är ett måste för att klara den gröna omställningen. Cykling är en viktig del i detta och jag vill kämpa för att göra livet lättare för alla cyklister. Det ger oss en mer levande stad, och dessutom behövs nu cykelinvesteringar för att nå de globala klimatmålen. Så låt oss kommunpolitiker samarbeta så att invånarna kan cykelpendla i hela Stockholmsregionen., säger Christian Ottosson (C) miljökommunalråd Huddinge kommun.

- Om vi ska få fler att cykla måste cykelvägnätet vara robust, gent och säkert. Nu är det viktigt att vi sätter Stockholmsregionen på cykelkartan och med Centerpartiets förslag kan vi uppnå ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät i snabbare takt, till 2025. Det är anmärkningsvärt att regeringen drar ned på infrastrukturinvesteringar för två stora cykelvägsprojekt på det här sättet. Vi måste istället prioritera och göra de långsiktiga satsningar som behövs för att fler ska ha möjlighet att cykla snabbt och säkert i hela vår region, säger Michaela Haga (C) distriktsordförande Stockholms län.

Fakta:

Den regionala cykelplanen antogs 2014 gemensamt av Stockholms läns landsting, Trafikverket och Länsstyrelsen. Den pekar ut 850 km cykelvägar som antingen behöver nybyggas eller uppgraderas till 2030, och anger ett mål om en ökning av cyklingens andel till 20 % av resorna i regionen. Det är ett mål som bekräftats i den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Länk till kartor:
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/till-sll.se/bilaga_sodra_stockholm.pdf

Länk till den regionala cykelplanen: https://www.trafikverket.se/contentassets/82bcf581e8384f01864fad34c66f71e2/regional-cykelplan-stockholm.pdf

Trafikverkets besked kring ett av cykelstråken https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/norrtull_kista_cykelvag/