Centerpartiet levererar!

Så här i slutspurten av valrörelsen vill vi slå ett slag för att välja ett parti som verkligen åstadkommer någonting. Det är lätt att prata och kräver mer för att leverera resultat. Vi lyfter här 20 av de frågor som Centerpartiet har drivit och levererat i Huddinge sedan 2014, med fokus på våra ansvarsområden miljö och trygghet.

 1. Skapa fler sommarjobb för att fräscha upp bostadsområdet, med fastighetsägare. Under mandatperioden har Centerpartiet varit med och ungefär fördubblat antalet feriepraktikplatser. Unga för orten är ett särskilt intressant koncept i samarbete med fastighetsägare där Centerpartiet har varit drivande. Nästan 1000 ungdomar har nu fåptt jobb i denna satsning.
 2. Bygga Spårväg syd. Även om spårvägen är långt ifrån färdigbyggd har Centerpartiet lyckats vara med och teckna avtal med staten om både finansiering och planering.
 3. Skapa en fullskalig biogasanläggning vid Sofielund. Anläggningen invigdes 2015 och var ett samarbete SRV-Scandinavian Biogas. Den ökade i ett slag tillgången på biogas som drivmedel med 50 % i regionen.
 4. Bygga nya skolor. Centerpartiet vill bygga inte bara bostäder utan också öka takten för skolor och annan offentligt finansierad service. Under denna mandatperiod har vi blivit färdiga med de stora nya skolorna Glömstaskolan och Kästaskolan, samtidigt som privata aktörer som Skapaskolan satsar nytt i kommunen.
 5. Bygga ut cykelvägnätet i hela kommunen. En helt ny cykelplan antogs 2016 och Centerpartiet var pådrivande i det arbetet. Nya cykelvägar är till exempel Åvägen och vi har också rustat upp snabbcykelvägen längs den så kallade ”brandvägen” genom Gömmarens naturreservat.
 6. Utveckla arbetet mot nedskräpning och skadegörelse. En helt ny mobilapp för felanmälan introducerades 2017 och samma år antog kommunen en ny och tuffare inriktning för arbetet mot klotter. Som en följd av detta upphandlas under 2018 en ny entreprenör.
 7. Förbjuda giftiga och hormonstörande kemikalier. Skapa en kemikalieplan. I Huddinge kommuns första Miljöprogram (antaget av ett enigt Kommunfullmäktige 2017) definieras de ämnen som ska bort. 2018 får kommunen sin första kemikalieplan som gäller samtliga nämnder.
 8. Fortsätta utveckla grannsamverkan. Alltsedan Centerpartiet tog över ansvar för de brottsförebyggande frågorna 2010 har antalet grannsamverkanshushåll stadigt ökat och totalt tredubblats.
 9. Samordna varutransporterna. På Södertörn har detta nya smarta arbetssätt minskat utsläppen med över 70 procent.
 10. Bygga nya idrottshallar. Stuvsta IP har genomförts liksom den särskilda satsningen på Skogås racketcenter. Den största satsningen har vi gjort på nya Fleminghallen i Flemingsberg.
 11. Förbättra det kommunala VA-nätet; detaljplanera nya områden med moderna avloppslösningar. Ett helt nytt VA-program har tagits fram och nya tuffare mål har beslutats (i Miljöprogrammet) för inventering av gamla avlopp. 197 avlopp inventerades till exempel under 2017.
 12. Ha kvar infartsparkeringar för pendlare med SL-kort. Systemet är kvar och nya pendelparkeringar skapas nu för att göra det lättare att ställa bilen. Centerpartiet vill framöver skapa ytterligare pendelparkeringar.
 13. Värna de gröna kilarna som finns i kommunen. Centerpartiet jobbar aktivt med detta och kommunen har denna mandatperiod blivit utsett till såväl landets bästa friluftskommun som bästa naturvårdskommun. Det är vi stolta över och det beror bland annat på de 37 procent av vår yta som är reservat.
 14. Minska läckaget av gifter till våra sjöar. Åtgärdsplaner beslutade för flera sjöar t ex Orlången och Trehörningen. 21 miljoner i den nya större investeringsbudgeten 2019. Vi har sett till att återskapa våtmarker i till exempel Gladö och Källbrink.
 15. Ta bort den extra avgiften för att källsortera via Sortera Hemma. Från och med 2016 sänks avgiften etappvis. Vi i Centerpartiet vill att det ska vara enkelt att återvinna och det ska självklart inte vara dyrare som det har varit hittills.
 16. Skapa lokala partnerskap där kommunen och Huge aktivt samarbetar med andra fastighetsägare. Centerpartiet har aktivt drivit frågan om att skapa tätare samarbete lokalt mellan kommun och fastighetsägare. Vi har under 2017 lyckats skapa en ny förening (Samverkan Huddinge) som ett slags plattform för detta samarbete.
 17. Vårda naturområden och höja standarden på badplatser. Centerpartiet har varit med och skapat ett flertal nya parker i kommunen, exempelvis till exempel Vårbyparken, Sjöängsparken, Solgårdsparken, Långsjöparken, Vallmyraparken, samt flera utegym. Det skapar trivsel och trygghet i bostadsområdena, liksom satsningen på att upprusta badplatserna som har kommit långt.
 18. Ha kvar de tre simhallarna i Vårby, Huddinge och Skogås. Centerpartiet har aktivt jobbat för att de nuvarande simhallarna ska få en upprustning. Utredning pågår
 19. Förtäta i våra lokala centrum med fler bostäder. I flera av våra kommuner har vi skapat och håller precis på att bygga nya bostäder t ex Storängen i Huddinge centrum, Flemingsberg och Trångsund. Centerpartiet vill fortsätta att utnyttja de bästa kollektivtrafiklägena för att bygga attraktiva stadsmiljöer.
 20. Förbättra ventilationen. Under 2017 lade Natur- och byggnadsnämnden viten på en lång rad byggnader i kommunen som hade brister i sin ventilation. Dessa brister åtgärdas nu en efter en, och flera av byggnaderna har varit kommunala skolor.