Huddinge
Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt
  • / Vi kan överbrygga klyftorna

Vi kan överbrygga klyftorna

Christian Ottosson (C) skriver i HuddingeDirekt om hur Centerpartiets bostadspolitik kan överbygga klyftorna.

Huddinge måste satsa på både ökat byggande och på minskade klyftor i kommunen. Även om bostadsmarknaden till stor del regleras via riksdagen finns det en hel del vi i kommunen kan göra för att ge en bättre chans för fler att hitta en ny bostad.

1. Bygg i centrala lägen. Det är smart att bygga mer i områden där vatten och vägar redan är framdragna. Det är smart ur ett hållbarhetsperspektiv och skapar olika typer av bostäder på den mark som redan är exploaterad. Framför allt ska vi bygga i bra kollektivtrafiklägen där vi kan skapa underlag för butiker och attraktiva torg.

2. Pressa hyrorna och sänk byggkostnaderna. Problemet med höga byggkostnader är väl känt. En fråga som vi i Centerpartiet därför har lyft är hur höga hyror som exempelvis Huge bör ta ut. Båda våra helägda fastighetsbolag behöver kontinuerligt jobba för bibehållen lönsamhet och samtidigt pressa hyror genom att bygga billigare och kanske också genom mindre ytor i vissa fall. Som aktiebolag ska Huge följa aktiebolagslagen samtidigt som konkurrensen inte får snedvridas.

3. Sänk inkomstkravet. I takt med att bostadsrätterna blir dyrare och byggkostnaderna skenar försvårar ett högt inkomstkrav att kunna komma åt även en hyresrätt. Hyresgästen behöver förstås kunna betala hyran, men det finns idag andra modeller än den vi har idag som kräver en bruttoinkomst på 3.5 gånger årshyran. Det bör i grunden vara upp till den enskilde att bestämma hur mycket av inkomsten som hen vill lägga på boendet. Ett sänkt inkomstkrav är ett sätt att minska klyftorna i kommunen.

4. Revidera gamla detaljplaner. Kommunen bör skapa tydligare planbestämmelser i de områden där förvirring råder, så att alla vet hur stora och hur många byggnader som får byggas. Detta skulle kunna leda till större byggrätter och fler bostäder särskilt i bra kollektivtrafiklägen. Det är viktigt att jobba för bostadsutveckling i hela kommunen.

5. Se över energi- och driftskostnaderna. Lika viktigt som att bygga nytt är att effektivisera förvaltningen av fastigheterna. Både Huddinge Samhällsfastigheter och Huge har till exempel nu ägardirektiv som lyfter fram betydelsen av att energieffektivisera.

Vi måste bygga hållbart. Ekonomin måste gå ihop såväl för kommunen som för den enskilde, samtidigt som sociala och ekologiska hänsyn måste väga tungt. Utöver det ovan nämnda kan också fortsatt blandade upplåtelseformer bidra till att minska klyftorna.

Christian Ottosson (C), kommunalråd