Huddinges nya planer för klimatet!

Miljöbokslutet för 2018 är nu klubbat av den nya Klimat- och Stadsmiljönämnden. Några framgångar är minskade klimatutsläpp, minskad energianvändning och fortsatt status som landets bästa naturvårdskommun. Vattenfrågorna fortsätter dock att vara en stor utmaning.

Huddinge kommuns miljöbokslut för 2018 visar att energianvändningen i kommunala lokaler har minskat och att andelen gröna fordon har ökat. Målet om sopsortering i flerbostadshus har också överträffats och uppgår till knappt 70 procent.

Klimatet står högt på dagordningen och det med rätta, säger Klimat- och stadsmiljörådet Christian Ottosson (C). Klimatutsläppen minskar något men mer behöver göras. Vi behöver till exempel underlätta mer för elfordon och bygga i kollektivtrafiknära lägen.

 

Klimatutsläppen minskar något men i Klimat- och stadsmiljönämndens nya verksamhetsplan presenteras viktiga åtaganden för att lyckas med det fortsätta klimatarbetet.

Klimatrådet Christian Ottosson nämner därtill att vi måste underlätta mer för elfordon och bygga i kollektivtrafiknära lägen.

I verksamhetsplanen pekas vattenområdet ut som särskilt prioriterat. Dagvattendammar, fosforfällning och ett nära samarbete med andra aktörer som till exempel Stockholm vatten och avfall är åtgärder för 2019.

Med kommunens 13 naturreservat så är den biologiska mångfalden och friluftslivet fortsatt i toppklass. Huddinge rankas som den bästa naturvårdskommunen i hela landet. Christian Ottosson lyfter också gärna fler saker som 2018 års höjdpunkter.

- Invigningen av Mälardalens största solcellsanläggning vid Ågesta gård var ett av 2018 års högtidstillfällen. Miljöpriset till miljöklubben i Vårby ett annat.

Under 2019 ska nämnden aktivt att följa upp alla nämnders och kommunala bolags arbete och kontinuerligt informera om uppföljningen.

- Klimat- och miljöarbetet måste bedrivas i alla kommunens verksamheter, och av de helägda bolagen, säger Christian Ottosson. Vi tar viktiga steg på vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. Nu behöver vi också hitta lösningar för kollektiv-, cykel- och gångtrafik och fortsätta samhällsbyggandet på ett hållbart sätt.