• / Aktuellt
  • / Höstsatsning på tryggare utemiljöer

Höstsatsning på tryggare utemiljöer

Nu - hösten 2020 genomför vi i Huddinge kommun nya trygghetsskapande åtgärder. Det är 10 miljoner som satsas på att röja sly, öka tillggängligheten i naturreservat och rensa brunnar och diken.

- Huddingeborna ska känna att de bor i en trygg, trevlig och kreativ kommun. Med riktigt vass kompetens har vi kunnat ändra riktning i arbetet för att skapa fler öppna och hållbara mötesplatser i kommunen. Genom att röja sly vid vägar och i parker vill vi nu göra kommunen tryggare, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Slyröjning för ökad trygghet

För att Huddingeborna ska uppleva promenadstråk och parker som tryggare så görs nu i höst en insats med att rensa sly för att förbättra sikten. Det handlar om att hålla efter så att det inte växer igen längs kommunens vägar och i parkområden.

Träden får så långt det är möjligt stå kvar men riskträd, det vill säga skadade och sjuka träd, kan behöva tas bort så att de inte riskerar att skada omgivningen. Det kommer även genomföras ogräsrensning.

Drevvikens naturreservat mer tillgängligt
Natur- och klimatavdelningen som ansvarar för skötseln av Huddinge kommuns naturreservat kommer att ha fokus på att göra Drevvikens naturreservat mer tillgängligt och attraktivt, från Lännaviken till Skvatterumsstigen norr om Sjöängsbadet. Vandringsleden som går runt Drevviken ska även få nya ledmarkeringar och ny förbättrad skyltning.

Dagvattenåtgärder
Tack vare satsningen kommer dagvattenåtgärder med rensning av dagvattenbrunnar, kantskärning och dikning längs gator och vägar att genomföras.

Diket har en dräneringsfunktion och forslar bort regnvatten från vägbanan. För att kunna ta emot och filtrera bort stora mängder vatten behöver diket vara öppet och rent. När buskagen växer sig täta stoppar de vattenflödet då skräp, löv, grenar och buskarnas egna rotsystem blockerar dikets funktioner.