Förbättra för Huddinges cyklister

Huddinge kommun har en ny cykelplan ute på remiss. Centerpartiet i Huddinge tycker att det är en fråga som är strategiskt viktig för att skapa ett mer miljövänligt samhälle. Kommunen ska underlätta för medborgarna att i större utsträckning välja cykeln som kommunikationsmedel istället för bilen. Därför ansåg partiet det viktigt att själva lämna in ett eget remissyttrande på cykelplanen till kommunen.

Förslaget till ny cykelplan är i huvudsak mycket bra. Centerpartiet vill komma med några ytterligare inspel.

- Cykelpendlarna i Huddinge och resten av Stockholms län rör sig i allt större utsträckning över kommungränserna. Därför behövs regionala cykelstråk där kommunernas cykelstråk krokas samman. Huddinge kommun måste ta med i sin planering att slutmålet för cyklisterna även kan vara platser i andra kommuner, säger Lisa Alexandersson ordförande för Centerpartiet i Huddinge.

Många barn och ungdomar cyklar till skolan. De cykelvägarna måste vara säkra. Kommunen måste till att börja med inventera vilka dessa vägar är så att vi vet om förbättringar behövs eller ej.

Huddinge kommun har ambitiösa miljömål. Ökat cyklande innebär en vinst för miljön. Därför vore det lämpligt att det i cykelplanen fanns en tydlig koppling till de miljömål kommunen har.

- Rekreations- och turismcyklingen diskuteras för närvarande inte i förslaget till cykelplan, det vill vi i Centerpartiet absolut ha med i planen. Den är viktig i en folkhälsoaspekt, men framför allt för att tillgängliggörandet av naturområden och badplatser ska förbättras, säger Christian Ottosson centerpartistiskt miljökommunalråd i Huddinge.

Centerpartiet har dessutom många förslag på cykelstråk runt om i kommunen, till exempel Lövdalsvägen/Kvarnlyckevägen. Dessutom har Centerpartiet förslag på lösningar som kan underlätta för kommunens cyklister, till exempel grön våg i trafiksignalerna. Läs mer i det fullständiga remissvaret som du hittar här.