Christian Ottossons inledningsanförande vid Huddinges budgetfullmäktige

Christian Ottosson fokuserade i sitt inledningsanförande vid budgetfullmäktige i Huddinge på kommunens brottsförebyggande arbete, bättre utemiljöer, gatuunderhåll samt kommunens miljöarbete.

"Huddinge kommun kan verkligen göra mycket. Men tillsammans med invånarna kan vi göra mycket mer. Det gäller särskilt inom trygghet och säkerhet, som också är en del av målet Bra att leva och bo.

Ett exempel på samverkan med polisen och invånarna är grannsamverkan, och som ni kan se till vänster så har vi en fantastiskt fin utveckling av antalet hushåll som är anslutna till grannsamverkan. Nyligen slöt vi en ny typ av avtal med Grannstöd Huddinge som kompletterar grannsamverkan med ronderande bilar i bostadsområdena. Ett stort tack skulle jag vilja rikta till dessa snart 10 000 invånare som anstränger sig lite extra för ökad trygghet.

Under våren lanserade vi också en ny app för felanmälan, till höger i bilden, som gör det enklare för invånarna att anmäla buskar som skymmer sikten eller en lampa som slocknat. I koalitionens förslag finns nu också 2 miljoner i ökad budget till Natur- och byggnadsnämnden för att just vårda utemiljöer och skapa en ny samordning mot klotter.

Vi i koalitionen prioriterar utemiljöerna. För vi vill ju att t ex nya Bååth torg i Flemingsberg, som ni ser till höger, ska se lika trivsamt ut som på bilden, även fem år efter invigningen. Och det är den stora utmaningen för oss tillväxtkommuner: att underhålla allt som vi nu bygger.

Vi har 17000 belysningspunkter att sköta, nästan 60 parker att vårda och över 30 kommunala lekplatser att underhålla, bara för att ta några exempel, och då har jag ju inte ens nämnt det som ägs av kommunala bolag.

Vi fortsätter också med satsningen på att minska underhållsskulden för vägunderhållet, alltså det eftersatta arbete på vägarna som behövs för att undvika t ex potthål. Prognosen ser ni till vänster här. Över 40 mil kommunala vägar kräver förstås en egen plan, och Natur- och byggnadsnämnden beslutade nyligen för första gången om en vägunderhållsplan. Vi ökar investeringen till 50 miljoner 2018 och underhållsskulden bör vara borta, som ni ser i prognosen här, om ett antal år.

Invånarnas trygghet handlar om hur man upplever platser och situationer, och där spelar just underhållet en viktig roll.

Deras säkerhet däremot handlar om hur många och allvarliga brott som begås. Därför vill jag också säga något om den faktiska brottsligheten i kommunen.

Den anmälda totala brottsligheten har mellan 2006 och 2016, alltså de senaste tio åren, minskat med 19 procent i kommunen, mätt i relation till antal invånare. Det är oerhört positivt!

Till vänster ser ni utvecklingen för våldsbrotten, som ju kan ge stora negativa konsekvenser för både brottsoffer och för samhället. Våldsbrotten visar glädjande nog också upp en positiv utveckling de senaste åren. Sedan 2006 är det en minskning med 17 procent.

Det som syns till höger är en trafikkontroll i Solgård nyligen. Lokalpolisen jobbar utifrån den överenskommelse som vi tillsammans med också brandförsvaret har tagit fram. Trafiksäkerhet är ett av de prioriterade områdena.

Vi går över till målet Ekosystem i balans. Bilden här är hämtad från vårt nya Miljöprogram.

Även i år lägger vi i koalitionen vårt fokus på energianvändningen, som till vänster illustreras av Huges fina arbete med energieffektivisering, mätt som andelen minskad energi sedan 2009. Det här arbetet ska vi fortsätta, för det bidrar till minskad klimatpåverkan, och nästa steg är nu att alla kommunala enheter ska ha egen energiredovisning.

Den högra grafen visar halterna av de giftiga metallerna kvicksilver och kadmium i avloppsslammet. Det har funnits tusentals ton av dessa metaller i vårt samhälle, t ex i batterier, lampor och leksaker, och de kan göra rejäl skada på människokroppen. Detta är en av de positiva trenderna för en giftfri vardag.

För kommunen gäller nu att vi ska ta fram en övergripande plan för giftfri miljö, och det är glädjande att åtminstone MP har tagit med just detta breda upplägg i sitt budgetförslag.

Slutligen, vad ska man säga när kommunen blir rankad som både landets främsta naturvårdskommun och bästa friluftskommun? Vi bör förstås tacka all personal som jobbar med t ex att märka ut den nya Huddingeleden, för det är viktigt för invånarna. Jag tycker också att vi fullmäktigeledamöter alla kan sträcka lite på oss! Vi är med och leder Sveriges grönaste kommun, bara ett stenkast från storstan."