Huddinge behöver grönare transporter!

Under våren lanserar Centerpartiet sina vallöften för hur Huddinge ska utvecklas. Nu vill vi berätta hur grönare transporter gör Huddinge bättre!

Den senaste mandatperioden har Centerpartiet varit en del av den styrande koalitionen. Vi har jobbat med att förbättra kommunens miljöarbete och gynna gröna transporter. Vi har skapat en ny ambitiös cykelplan med många planerade cykelinvesteringar, öppnat en biogasanläggning och skapat en helt ny samordning av kommunens varutransporter. Utsläppen av just varutransporterna har därför minskat med över 70%. Än finns det fler infrastruktursatsningar att göra för att främja hållbara och gröna transporter, varför vi lägger flera förslag inför valet.

Vi tror på människor och vi tror på framtiden. Vi vet att vi kan klara av den gröna omställningen samtidigt som vi skapar tillväxt. Vi behöver göra det enklare för invånarna att minska sin påverkan på miljö och klimat samtidigt som vi satsar mer på ny teknik. När kommunen växer så kräver detta både miljöinvesteringar och grönare transporter.

Vi vill att kommunen fortsätter minska sin klimatpåverkan genom att underlätta för cykel, kollektivtrafik och gångtrafik. Kommunen ska göra detta både genom byggnation, underhåll och genom att informera invånare som vill leva ett liv som inte belastar klimatet. Resultatet blir att vi reser på ett hållbart sätt och att vi minskar nedsmutsningen av vår luft lokalt. För att minska klimatpåverkan från transporter vill vi under nästa mandatperiod genomföra ett antal reformer:

 • Bygga fler infartsparkeringar, som är kostnadsfria på kvällar och helger.
 • Ställa krav på att staten och landstinget förbättrar kollektivtrafiken.
 • Bygga spårväg syd mellan Flemingsberg, Kungens kurva och Älvsjö.
 • Snabba på omställningen till förnybara bränslen. Centerpartiet vill utreda förutsättningar för att införa lokala miljözoner för att minska de fossila bränslena.
 • Öka parkeringsbevakningen och införa avgifter så att plats för parkering på centralt belägna kommunala vägar finns för dem som verkligen behöver det.
 • Underlätta för el- och biogasfordon i kommunen, till exempel med laddstolpar i varje detaljplan och fler parkeringsplatser för dessa fordon.
 • Öka användningen av el- och biogasfordon för såväl kommunen som de kommunala bolagen.
 • Påverka landstinget för bättre anpassning av bussarnas avgångstider till spårtrafiken.
 • Påverka landstinget att införa ”jobb-bussar” som underlättar arbetspendling.

Att göra det enklare för fler invånare att kunna cykla handlar för oss om valfrihet. Då krävs en hel del förbättringar. Vi vill därför att cykeln ska räknas som ett fullgott transportslag och att kommunens cykelplan genomförs.

Cykeln är ett transportslag som har bra möjligheter att avlasta andra transportslag som exempelvis bilen. Ju fler som cyklar, desto mer plats blir det på bilvägarna för de som behöver köra bil. Cykling förbättrar folkhälsan och bidrar till trevligare livsmiljöer. Den senaste mätningen i Huddinge kommun visar dock att andelen cyklister fortfarande är låg, omkring fyra procent. Därför vill vi under nästa mandatperiod genomföra ett antal förbättringar, så att fler väljer cykeln:

 • Bygga ut cykelvägnätet i hela kommunen och förbättra den regionala planeringen av cykelstråk över kommungränserna.
 • Genomföra kommunens cykelplan genom utveckling av underhåll av cykelvägar, belysning, ny teknik för vinterunderhåll, väderskyddade och säkra cykelparkeringar samt tillgänglighet till naturen.
 • Öka trafiksepareringen av gång- och cykelvägar för att minska trafikolyckorna och öka tryggheten för båda trafikslagen.
 • Bygga cykelöverfarter och cykelbroar där det kan skapa stora tidsvinster och en säkrare miljö för pendlaren, till exempel över sjön Drevviken, E4 och Huddingevägen.