Pressmeddelande: Vattenpaket med biltvättsregler och nya våtmarker

Vi föreslår nu en rad nya förslag för att bättre ta hand om dagvatten och säkra vattentillgången i framtiden. Dagens verktyg är inte tillräckliga, menar det ansvariga kommunalrådet.

Utifrån beräkningar av biltvättarnas nedsmutsning så kan man uppskatta utsläppen i Huddinge av tungmetaller och olja enbart utifrån de biltvättarna som sker på hårdgjord yta, t ex på gatorna. Då rör det sig uppskattningsvis om volymer som motsvarar över 40 tunnor olja och 4 tunnor tungmetaller (räknat på restavfallskärlen som SRV använder och som rymmer 190 liter). Därför föreslår nu Centerpartiet lokala regler mot att tvätta bilen hemma.

- Den här sommaren har visat betydelsen av mycket och rent vatten. Då kan vi inte tillåta att olja och tungmetaller rinner ut i våra sjöar, varken från biltvättar eller från någon annan verksamhet. Här vill vi press på de andra partierna att svara på vad de vill göra för att minska nedsmutsningen, säger Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet och som har ansvar i kommunen för miljöfrågor.

- En röst på Centerpartiet är en röst på ett offensivt miljöarbete. Vattenfrågorna blir allt viktigare både globalt och lokalt. Det bästa vi kan göra är att minska nedsmutsningen och därför vill vi ta bort rätten att tvätta bilen på hårdgjord yta. Vi ska inte skicka ut olja och tungmetaller till våra sjöar och vidare till Östersjön, säger Christian Ottosson.

Centerpartiets ”vattenpaket” med förslag till åtgärder

1. Införa lokala regler mot att tvätta bilen hemma på hårdgjord yta utan vattenrening. I första hand vill vi skydda vattenskyddsområdet för östra Mälaren.

2. Anlägga fler vattenreningsanläggningar, våtmarker och dammar för att minska övergödningen i sjöarna och i Östersjön. Att återskapa våtmarker ökar också rekreationsvärdena och skapar attraktiva boendemiljöer.

3. Införa rutiner med krav på exploatörer så att inga byggnader byggs utan att ta hänsyn till vattennivåer och dagvattenhantering.

4. Bygga ut dagvattenhanteringen i stadsmiljö med dammar, öppna vattenstråk och mindre hårdgjorda ytor.

5. Minska läckaget av gifter till våra sjöar, till exempel från brandskum, läkemedelsrester och enskilda avlopp.

6. Förbättra beredskapen för att säkerställa kvalitén och mängden dricksvatten i hela kommunen.

7. Förbättra det kommunala VA-nätet och detaljplanera nya områden med moderna avloppslösningar.

8. Sanera förorenade marker innan bostäder byggs.

9. Fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i alla verksamheter. Krav ska ställas i upphandlingar och personal ska få stöd i hur man kan jobba med utfasningen i verksamheterna.

10. Öka dialogen med invånare i miljö- och klimatfrågor, eftersom mycket miljöpåverkan kommer från hushållen.