Budgetsatsning på naturreservat och sjön Drevviken

Huddinge är Stockholms läns bästa friluftskommun och för att bibehålla toppositionen när trycket ökar på reservaten och för att ha badbara sjöar tillför den styrande koalitionen 11,6 miljoner i budgetförslaget för 2022.

Antalet besökare i Huddinges naturreservat har ökat kraftigt, delvis som en effekt av pandemin. För att säkerställa välskötta naturreservat när trycket ökar gör den styrande koalitionen en särskild satsning på extra underhåll 2022.

- Det är glädjande att fler hittar ut till våra naturreservat. Det ökade besökstrycket har dock inneburit ökat slitage och behov av underhåll. Vi vill fortsatt vara länets bästa friluftskommun, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande för Huddinges klimat- och stadsmiljönämnd.

Huddinge har inlett ett intensifierat arbete för att åtgärda vattenkvalitén i sjöarna. Som ett led i detta har Huddinge kommun tagit fram flera åtgärdsprogram för sjöarna, flera i samarbete med Stockholms stad. Nu satsas 10,6 mnkr över två år för fosforfällning i Drevviken, alltså 5,3 mnkr per år för både 2022 och 2023.

- Äntligen säkrar vi åtgärder för att Huddingeborna ska ha badbara sjöar även framöver. Fosforfällningen är en viktig insats för att uppnå miljökvalitetsnormerna, säger Christian Ottosson (C).

Budgetsatsningarna inför 2022 är några av de insatser som göra för att öka tillgängligheten till natur- och friluftsliv samtidigt som miljömålen omhändertas.

Totalt får klimat- och stadsmiljönämnden en utökad budgetram på 18,4 mnkr för att säkerställa servicen till Huddingeborna.