Centerpartiet vill NPF-säkra Huddinges skolor

Nu presenterar Centerpartiet sitt reformpaket för en skola där varje barn får lyckas. Centerpartiet vill bygga vidare på de satsningar som partiet drivit igenom i den styrande koalitionen. I det nya förslaget att NPF-säkra Huddinges alla skolor inspireras partiet av arbetet som gjorts av Huddinge-skolor som blivit nationella förebilder.

- Alla barn ska få lyckas, därför måste vi satsa på skolan. Centerpartiet har sett på hur Källbrinkskolan och andra jobbar för att fånga upp barnen tidigt, rustar lärarna och ger alla barn bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig, säger Tomas Selin, förstanamn för Centerpartiet i Huddinge och ordförande i förskolenämnden.

I skolpaketet presenteras 11 förslag som syftar till att stärka lärarna och ge skolan bättre förutsättningar att möta alla barn. Centerpartiet vill anställa fler förskollärare och lärare, säkerställa att det finns fler små sammanhang i skolan.

- Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn till att alla barn får lyckas i skolan. De behöver få fler kollegor och bättre förutsättningar att ge barnen och eleverna det stöd de behöver, säger Tomas Selin.

Föräldrar och barn ska kunna känna sig trygga med sin skola. För att alla elever ska kunna ha goda relationer till både lärare och klasskamrater vill Centerpartiet se organiserade rastaktiviteter för trivsel och gemenskap.

Normkritik och att alla skolor har nolltolerans mot sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar lyfts fram i partiets skolpaket.

- Varje barn ska kunna vara sig själv, nå sin fulla potential och inte begränsas av värderingar eller andra människor. Det är avgörande för unga HBTQI-personers psykiska hälsa, liksom för att inga flickor eller pojkar ska begränsas av förlegade normer, säger Tomas Selin.

Fakta

NPF-säkring innebär kortfattat ökad kompetens till all personal på skolan och tillgång till specialkompetens, tillgängliga lärmiljöer och att det ska finnas möjlighet till stöd i små sammanhang.

2021 satsades 26,5 miljoner på fler förskollärare och höjd NPF-kompetens i Huddinges förskolor, samtidigt som grundskolan fick 30 miljoner för att anställa fler lärare med NPF-kompetens.

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är ett samlingsbegrepp för bl.a. ADHD, autism och språkstörning.

Centerpartiet vill:

 • NPF-säkra alla kommunala skolor
 • Att alla grundskolor organiserar rastaktiviteter för att öka trivsel och kamratskap
 • Anställa fler förskollärare och minska barngrupperna
 • Anställa fler lärare i grundskolan
 • Utveckla skolbiblioteken (och stödet till föreningar som erbjuder studiestöd och läxläsning)
 • Erbjud stöd till föreningar för att kunna inkludera fler barn
 • Håll samman stödet till familjer med NPF-barn
 • Införa syskonförtur som första urvalsgrund vid skolvalet
 • Säkerställa att maten i kommunens verksamheter håller hög kvalitet och är närodlad
 • Verka för att fler barn i socioekonomiskt svaga områden deltar i förskola och skolors fritidsverksamhet
 • Kartlägga och utveckla arbetet med hemmasittare, exempelvis med uppsökande verksamhet