Cykeltrafik

Ju fler som cyklar, desto mer plats blir det på bilvägarna för de som behöver köra bil. Cykling förbättrar folkhälsan och bidrar till trevligare livsmiljöer. Den senaste mätningen i kommunen visar dock att andelen cyklister fortfarande är låg, omkring fyra procent.

Att göra det enklare för fler av oss att cykla är en fråga om valfrihet. Då krävs en hel del förbättringar. Vi vill därför att cykeln ska prioriteras i samhällsplaneringen och att kommunens cykelplan genomförs.

Därför vill vi:

  • Bygga ut cykelvägnätet i hela kommunen och förbättra den regionala planeringen av cykelstråk över kommungränserna.
  • Genomföra kommunens cykelplan genom utveckling av underhåll av cykelvägar, belysning, ny teknik för vinterunderhåll, väderskyddade och säkra cykelparkeringar samt tillgänglighet till naturen.
  • Skapa en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg
  • Öka trafiksepareringen av gång- och cykelvägar för att minska trafikolyckorna och öka tryggheten för båda trafikslagen.
  • Bygga cykelöverfarter och cykelbroar där det kan skapa stora tidsvinster och en säkrare miljö för pendlaren, till exempel över sjön Drevviken, E4 och Huddingevägen.
  • Att Huddinge ska gå med i Stockholms lånecykelsystem med tillgängliga cyklar vid våra pendeltågsstationer.