Ekologiskt hållbart byggande

En stor del av ett byggprojekts miljöpåverkan sker redan innan någon flyttar in. Därför är det fel att bara fokusera på energianvändningen i huset under den tid som det används. Det behövs ett livscykelperspektiv som beräknar konsekvenser över lång tid.

Att bygga mer i trä är ett sätt att minska vår klimatpåverkan. Utifrån publicerade rapporter kan vi anta att ett kraftigt ökat träbyggande har potentialen att minska den totala klimatpåverkan i kommunen med omkring 10 procent. Förutom att trä lagrar koldioxid har det industriella träbyggandet många andra fördelar. Eftersom konstruktionen sker i fabrik blir störningen i våra bostadsområden betydligt mindre genom kortare byggtider och minskade transporter.

Därför vill vi:

  • Granska alla tillkommande bostadsprojekt utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Livscykelperspektiv ska vara en självklarhet att tillämpa.
  • Bygga fler hus i trä för att minska klimatpåverkan.
  • Att kommunen ska använda ett livscykelperspektiv i valet av byggnadslösningar, så att hänsyn tas till konsekvenser under såväl produktion, användning som avveckling.
  • Att kommunen arbetar fram en kommunal träbyggnadsstrategi för att öka inslaget av trä i byggprojekten. Vi vill öka byggandet av flerbostadshus samt kontorsfastigheter i trä.
  • Bygga ut dagvattenhanteringen i stadsmiljö med dammar, öppna vattenstråk och mindre hårdgjorda ytor.
  • Minska energianvändningen i de kommunala lokalerna.
  • Ställa höga miljökrav i upphandlingar.