Samhällsplanering

Bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur går hand i hand. Vi behöver planera långsiktigt för hela kommunen, så att vi kan garantera alla som bor här en bra vardag och service.

Därför vill vi:

  • Att det ska finnas fler jobb i kommunen. Företag behöver lockas att etablera sig i kommunen, så att antalet jobb i kommunen ökar minst lika snabbt som antalet anställda som bor här.
  • Garantera en god samhällsservice i hela kommunen. Bostadsområden behöver till exempel skolor, vårdinrättningar, gång- och cykelvägar och tillgång till park.
  • Skapa en ny förbindelse från Fullersta/Utsälje till Kungens kurva med elbuss och snabbcykelväg.
  • Att fler bottenvåningar i flerbostadshus inrymmer restauranger, butiker och kultur.
  • Skapa bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer och bostadsstorlekar.
  • Bygga högre bostadshus där det passar in väl i omgivningen, främst i anslutning till våra centrumområden.
  • Införa en checklista så att brottsförebyggande frågor utreds tidigt i byggprojekten, för att skapa ökad trygghet.
  • Att skolor och förskolor ska placeras i anslutning till kollektivtrafik och på platser som är attraktiva och trygga.
  • Utveckla kommunens lokala centrum, till exempel genom samarbete med olika fastighetsägare.
  • Att kommunala bolag vårdar sina fastigheter med till exempel långsiktiga underhållsplaner.