Utveckling i befintliga områden

På senare tid har kommunen inte förmått att prioritera utvecklingen i befintliga områden, vilket är ett problem eftersom många invånare möts av en spontan och marknadsdriven utveckling som få har förutsett. Det kan till exempel handla om villatomter som köps upp och används till flerfamiljshus. I dagsläget har kommunen också kulturmiljöregler som gör att invånare i stora delar av kommunen inte får använda sig av de så kallade Attefallsreglerna.

Efter dialog med många villaägare har vi dragit slutsatsen att kommunen måste agera. Vi har också tagit initiativ till att kommunen informerar fler invånare när bygglov söks. Samtidigt som vi vill skapa ordning och reda i villaområdena vill vi driva på för en utveckling i de bostadsområden som ligger närmast pendeltågstationerna som möjliggör för enskilda och småföretag att bygga fler bostäder och med en större mångfald än idag.

Därför vill vi:

  • Revidera gamla detaljplaner som idag är otydliga. Denna otydlighet skapar problem i våra villaområden och kommunen bör därför ta sitt ansvar för att skapa tydligare planbestämmelser så att alla vet hur stora byggnader som tillåts.
  • Låta Attefallsreglerna tillämpas på samma sätt i hela kommunen.
  • Skapa levande stadsområden i nära anslutning till centrala knutpunkter för kollektivtrafik, där vi nu gör det möjligt för husägare att bygga fler bostäder på sina tomter. Kommunen ska därför där starta en dialog för att öka befolkningsunderlaget, ge förutsättningar för mer lokal service och bidra till att minska beroendet av bil.