Kommunens ekonomi

Huddinge har en god ekonomi och samtidigt en av länets högsta kommunalskatter. Kommunen behöver fortsätta göra stora investeringar för att möta de behov som finns inom bland annat skola, vård och omsorg. För att inte skatten ska skjuta i höjden måste det till effektiviseringar.

De kommunala bolagen ska vara goda föredömen när det gäller ekonomisk hushållning och miljöanpassning. Ingen som helst korruption får förekomma inom kommunala förvaltningar eller kommunala bolag. Det behövs en ny funktion för anställda att slå larm om missförhållanden anonymt.

Därför vill vi:

  • Arbeta för att kommunalskatten ska komma på samma nivå som länssnittet.
  • Öka möjligheterna för fristående aktörer att driva kommunalt finansierad verksamhet, exempelvis genom fler kundvalssystem i kommunen. Fler fristående aktörer ska få starta upp förskolor och skolor.
  • Genomföra effektiviseringar i kommunen genom bättre IT-stöd och genom att se till att organisationen gör rätt saker, gör saker på rätt sätt och i rätt tid. Exempelvis genom kortare handläggningstider, förenklade rutiner och en mer effektiv organisation.
  • Förbättra kommunens upphandlingar genom att kompetensutveckla ansvarig/berörd personal.
  • Att kommunen får medfinansiering från exempelvis EU till insatser som kan främja trygghet och motverka utanförskap.
  • Investera långsiktigt i bra underhåll av kommunala vägar.
  • Införa en whistleblowing-funktion så att kommunanställda enkelt kan skicka information och tips om befarade oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen.
  • Reformera maxtaxan i förskolan. Den ska i ökad utsträckning vara inkomstbaserad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.