Integration

Kommunen har de senaste åren gjort en stor insats för att ge människor på flykt en plats att vila på, och någonstans att börja om. Det har utmanat vår nuvarande kommunorganisation och tvingat kommunen att vara nytänkande. Det har också inneburit nya kostnader för exempelvis boende och skola för de nyanlända, även om staten tar en stor del av kostnaden.

Sverige har genom århundraden haft stor nytta av idéer som har kommit hit med människor från andra länder. Sverige tjänar långsiktigt på invandringen. Därför vill vi ha ett öppet land dit människor kan söka sig för att arbeta. Samtidigt behöver vi utveckla våra metoder för att nyanlända så fort som möjligt ska få in en fot på arbetsmarknaden. Insatser som stärker nätverk och som förbättrar rekryteringsprocessen kan bidra till att fler får ett jobb.

Vår politik är i grunden att Migrationsverket överlåter ansvaret för boende, sociala insatser och utbildning under asylfasen till kommunerna och fokuserar på myndighetsutövning, det vill säga asylprövningar. Vi vet att alla individer är olika och att integrering och omsorg bäst sker så nära individen som möjligt.

Därför vill vi:

  • Snabba på introduktionsprocessen för nyanlända elever i skolan, med svenskstudier och praktik.
  • Att kommunen bidrar till att ge obligatorisk samhällsinformation för asylsökande och nyanlända.
  • Ge lokala företag en bättre plattform att nå nyanlända för att erbjuda jobb exempelvis genom samverkan med yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.
  • Skapa kända mötesplatser för företagare som till exempel kontorshotell och kreativa cafémiljöer i de olika kommundelarna.
  • Skapa nya inriktningar inom svenska för invandrare (SFI) som matchar studenternas förutsättningar och som ger arbetspraktik. Det behövs också en utvecklad nivåindelning så att utbildningen matchar kompetensen.
  • Erbjuda stöd till idrottsföreningar, religiösa samfund och andra organisationer i hur de ska hantera frågor kopplade till religion och kultur.
  • Erbjuda möjlighet till språkträffar eller språkcaféer.
  • Verka för att undvika storskaliga asylboenden. Småskaliga verksamheter utdelade i kommunen är att föredra.
  • Öka tillgången på modersmålsundervisning genom att utveckla distansundervisningen.
  • Ta tillvara på ideella organisationers kontaktnät och kompetens för att ge alla nya svenskar möjlighet att leva ett självständigt liv i Sverige.