Socialt ansvar

Vår utgångspunkt är att alla som vill och kan bidra till samhället också ska kunna göra det efter sin egen förmåga. Alla människor kan någon gång i livet bli beroende av stöd från samhället. Det är därför vårt gemensamma ansvar att se till att stödet fungerar, och att stödet ges så tidigt som möjligt.

Därför vill vi:

  • Öka resurserna till tidigt förebyggande insatser. Socialtjänst, skola och ungdomsgård ska arbeta mer uppsökande för de familjer som behöver mycket stöd med till exempel skolfrånvaro och kriminalitet.
  • Inrätta en särskild fond för att frigöra medel till förebyggande verksamhet som är långsiktigt ekonomiskt lönsam.
  • Ge fler möjligheter till föräldrastöd, det vill säga kurser och träffar för föräldrar, så att fler av dem kan ta sitt ansvar och ge sina barn det stöd de behöver.
  • Ha kvar Barnahuset som ger hjälp till barn som drabbas av våld av någon närstående. Där samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Stärka anti-diskrimineringsarbetet med fokus på mänskliga rättigheter genom att skapa förutsättningar för ett oberoende Rättighetscentrum för stöd och rådgivning till invånare.
  • Införa modellen ”Bostad först” som innebär att fler hemlösa får en egen bostad.