Gifter i miljön

Målet om en giftfri miljö är ett av de viktigaste nationella miljökvalitetsmålen. Vi vill att Huddinge tillsammans med offentliga aktörer, civilsamhället och företag ska samarbeta för att tillsammans fasa ut farliga kemikalier. När fler går ihop är det också lättare att sätta press på att få fram nya, bättre produkter.

En annan viktig utmaning är att sanera förorenade områden, inte minst i centrala och kollektivtrafiknära områden där en sanering kan ge möjlighet för fler bostäder. På många håll går dock arbetet med inventering och sanering långsamt, med fortsatta risker för såväl natur som människors hälsa. Det arbetet behöver påskyndas.

Sist men inte minst är det viktigt att vi tar hand om vårt avfall på ett bra sätt så att inga kemikalier läcker ut i naturen. Vi har i Huddinge drivit igenom framtagandet av en kemikalieplan så att farliga material och ämnen tas bort från exempelvis våra förskolor och skolor.

Därför vill vi:

  • Fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen i alla verksamheter. Krav ska ställas i upphandlingar och personal ska få stöd i hur man kan jobba med utfasningen i verksamheterna.
  • Skapa en kretsloppspark med second hand-varor och möjlighet att lämna saker för återanvändning.
  • Ta bort den extra avgiften som finns för att sortera förpackningar, mat och annat avfall hemma (den fastighetsnära insamlingen Sortera Hemma).
  • Minska läckaget av gifter till våra sjöar, till exempel från brandskum, läkemedelsrester och enskilda avlopp.
  • Ha renare och snyggare återvinningsstationer.
  • Öka andelen lokalt lagad mat på skolor och äldreboenden, för att få en bättre kontroll på vad maten innehåller och se till så att maten är god och nyttig.
  • Säkerställa att förorenade marker saneras i samband med exploatering.
  • Fortsätta med skräpplockardagarna för att få rena vägrenar och jobba tillsammans med Trafikverket med detta.