Renare vatten och hav

Ett stort miljöproblem idag är att smutsigt dagvatten rinner ut i våra sjöar och vidare till Östersjön. Dagvattnet är den största övergödningskällan i vår kommun och trafiken gör att oljerester, partiklar och tungmetaller via dagvattensystemet rinner rakt ut i sjöarna. Rena vatten och hav är en förutsättning för en bra miljö.

Därför vill vi:

  • Anlägga fler vattenreningsanläggningar, våtmarker och dammar för att minska övergödningen i sjöarna och i Östersjön.
  • Införa lokala förbud mot att tvätta bilen hemma på hårdgjord yta utan vattenrening.
  • Bygga ut dagvattenhanteringen i stadsmiljö med dammar, öppna vattenstråk och mindre hårdgjorda ytor.
  • Säkerställa kvalitén på dricksvattnet i hela kommunen.
  • Förbättra det kommunala vatten- och avloppsnätet och detaljplanera nya områden med moderna avloppslösningar.