Ingen föds kriminell

Alla i samhället tjänar på att tidigt förebygga utanförskap och kriminalitet. Många bra saker görs i vår kommun redan idag, men det finns också brister i uppföljning och ansvarsfördelning. Tillsammans med föräldrar och föreningsliv kan kommunen fånga upp och stötta barn och familjer, så att färre ungdomar väljer en kriminell livsstil. Vi tror inte att någon föds kriminell. Därför måste de riskfaktorer som kan leda till framtida utanförskap kan många gånger identifieras i tidiga åldrar, så att alla har förutsättningar och chans till ett bra liv.

Därför vill vi:

  • Öka resurserna till tidigt förebyggande insatser. Socialtjänst, skola och ungdomsgård ska arbeta mer uppsökande för de familjer som behöver mycket stöd med till exempel skolfrånvaro och kriminalitet.
  • Dokumentera förskolebarnens behov har av stöd, både enskilt och för familjen som helhet. Riskfaktorer för framtida kriminalitet kan identifieras tidigt.
  • Utveckla det brottsförebyggande arbetet genom att införa fler uppföljningar av effektiveten i olika tidiga insatser för barn och unga.
  • Att kommunen regelbundet ska genomföra trygghetsdialoger och trygghetsvandringar med invånarna.
  • Ha kvar fältassistenter som möter ungdomar både i skolmiljö och utomhus på kvällarna.
  • Förbättra stödet till alla brottsdrabbade i kommunen genom att bland annat skapa ett Centrum för Brottsdrabbade som ”en väg in” för den som behöver stöd.
  • Utveckla det strategiska arbetet mot IT-brott, så att kommunens tjänster och verksamhet kan fungera även vid attacker och intrång.
  • Att kommunen använder sig av möjligheten att göra kontrollköp, där man oanmält kontrollerar att handlaren följer relevanta åldersgränser för försäljning av alkohol och tobak.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.