Förskola

Tillväxttakten i kommunen har på flera håll runtom i Huddinge lett till en brist på förskoleplatser. Samtidigt som andelen fristående utförare inom förskolan fortfarande är relativt låg dras flera kommunala förskolor med problem inom ekonomi och personal.

Alla barn har rätt till behöriga och kompetenta förskollärare. Genom att investera i förskolan kan vi tidigare fånga upp de unga som behöver särskilt stöd och vi kan förebygga utanförskap. För att säkerställa en verksamhet av hög kvalitet, och att de allra yngsta får rätt stöd, behöver en höjning av förskoleersättningen nu göras.

Därför vill vi:

  • Minska barngruppernas storlek genom att höja förskoleersättningen som förskolorna får för att garantera ett bra pedagogiskt och förebyggande arbete i tidiga åldrar. Höjningen kan utgå från ökade kostnader för exempelvis särskilt stöd och löneökningar.
  • Att kommunen aktivt arbetar för att fristående aktörer ska starta upp förskolor och skolor i kommunen.
  • Öka takten i byggandet av nya förskolor för att öka tillgängligheten till en bra förskola nära där man bor.
  • Dokumentera förskolebarnens behov av stöd, både enskilt och för familjen som helhet. Riskfaktorer för framtida kriminalitet kan identifieras tidigt.
  • Att både inne- och utemiljöerna ska stimulera barns utveckling.
  • Erbjuda föräldrar och barn en extra mötesplats genom öppna förskolor, som bör samlokaliseras med familjecentralerna i kommunen.
  • Behålla dagens modell med 25 timmars förskola i veckan för barn till föräldralediga och arbetslösa.