Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Mindre barngrupper i förskolan

Mindre barngrupper i förskolan

Barn tillbringar stor del av sina första levnadsår i förskolan. Att förskolan är en trygg miljö är en viktig faktor för att barnen ska utvecklas till välmående och trygga ungdomar och vuxna. Centerpartiet vill därför minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i förskolan.

Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora.

Skolverkets rekommendation för 1-3 åringar är 12 barn per grupp och för 4-5-åringar 9-15 barn. Idag är snittstorleken på Lidingö för småbarnsgrupperna 13,8 barn per grupp. Trots det har nuvarnade majoritet inga fastställda mål att minska gruppstorlekarna på Lidingö.

Centerpartiet vill att det ska finnas tydliga mål för att nå en trygg förskola med ökad andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning och höja personaltätheten i Lidingös förskolor. Vårt mål är att småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år består av 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn samt att barngrupperna med barn i åldrarna 3–5 år ska minska. För att detta ska vara möjligt krävs tillskott av resurser.

Idag har endast 28 procent av Lidingös förskolepersonal pedagogisk högskoleutbildning, för att förskolan ska vara trygg behöver denna siffra öka. Då måste det vara attraktivt att arbeta på Lidingö vilket kräver en stimulerande arbetsmiljö där mindre barngrupper är en del men också högre lön.