Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Varsam utveckling av Centrum

Varsam utveckling av Centrum

Vi vill värna småstadskänslan i Centrum med öppna och trivsamma ytor som lockar till möten mellan Lidingöbor. Vår vision är ett grönt handelsstråk som binder samman Centrum med en trevlig torgmiljö på framtidens övertäckta Torsviksdike.

Majoriteten (M, LP, KD) la under mandatperioden ett samrådsförslag för Centrum som var monotont, kompakt och dystert. Vi tog därför fram ett eget förslag som genom att vara varierat, öppet och trivsamt skapar en trygg småstadskänsla. Majoriteten backade som tur var från sitt förslag. Det innebär att vi efter en mandatperiod är tillbaka på ruta ett gällande utvecklingen av Lidingö Centrum.

Samrådsförslaget hade inte tagit hänsyn till befintlig miljö varken i förhållande till villastaden eller nuvarande Centrum. Det saknades en grundtanke som höll ihop förslaget. Det var bara ett storskaligt, fyrkantigt kvarter som kastats ner utan hänsyn till omgivningen. Förslaget blev ogenomträngligt med massiva byggnadskroppar som skulle vara svåra att ta sig runt, en exkluderande hög trappa var enda passagen. Det gjorde förslaget otillgängligt för bland annat äldre och rörelsehindrade.

Centerpartiet uppfattade samrådsförslaget som ett okänsligt ingrepp i den annars högklassiga och finstämda arkitekturen i området. Istället för att låta den befintliga bebyggelsen förgylla den nya tog man i förslaget bort kioskbyggnaden som är en viktig del i helheten av nuvarande Centrum. En till två våningar var i samrådsförslaget maskerade som takvåningar men innehöll normalstora lägenheter. Det gav ett tungt, storskaligt och grovt intryck.

Vi tycker att samrådsförslaget var för monotont med en dyster färgsättning och trista upprepningar av fasadelement. Friggavägen skulle blivit som ett olustigt schakt mellan den nya och gamla bebyggelsen. Samrådsförslaget hade helt missat att skapa givande offentliga miljöer som är avgörande för att få ett levande Centrum med småstadskänsla.

Illustrationen av Friggavägen visar i samrådsförslaget en gata på drygt 20m men plankartan stipulerar en 12m bred gata som ger en helt annan vy där volymerna visas i bilden till höger.

 

Vi i Centerpartiet har därför tagit fram ett eget förslag som bygger på en varsam utveckling som är väl anpassat till platsen och mer varierat med en mänsklig skala. Förslaget blir mer tillgängligt och gör det lätt att röra sig runt i det framtida Centrum. Samrådsförslagets otillgängliga trappa ersätts med en trivsam gågata och en till ny öppning skapas i den tillkommande bebyggelsen mot Lidingö Museum. Dessa kopplar samman villastaden och nuvarande Centrum.

Vi vill att miljöerna i Centrum ska locka och vara en plats god nog i sig själv att besöka. Att skapa öppna, luftiga och välkomnande offentliga platser och torg är avgörande. I vårt förslag öppnar vi bland annat upp en plats på Friggavägen och stärker Vasaplatsen som torg med grönskande miljöer, porlande vatten i fontäner och plats för uteserveringar och rekreation. Detta stärker Centrum som plats och möjliggör levande miljöer som inte bara är handelsyta. De offentliga platserna och handelsytorna förstärker varandra i vårt förslag.

Bild

C-förslaget med Systembolaget i ryggen. Byggnaderna sänks 1-2 våningar jämfört med samrådsförslaget och samrådets otillgängliga trappa tas bort och ersätts med en trivsam gågata med ett minitorg.

Bild

 

Centerpartiets vision är att Hästskojarparken, Vasaplatsen och Stockholmsvägen genom Centrum och upp till Torsviks Torg i framtiden blir ett grönt promenadstråk med handel som binder ihop Torsvik och Centrum. Vasaplatsens utformning är avgörande för att lyckas skapa detta promenadstråk med lustfyllda upplevelser, planteringar och blomster.

Vårt förslag bygger på en arkitektur som förenar det nuvarande centrum och villastaden. Det har tydliga stråk och vyer som binder samman nuvarande Centrum, nya bebyggelsen och villastaden. I förslaget berikar den äldre bebyggelsen så som kioskbyggnaden platsen i samklang med det nya. Taklandskapets utformning och en sinnlig, positiv färgsättning binder samman arkitekturen i nuvarande Centrum med den i villastaden. I förslaget sänks antalet våningar med en till två våningar jämfört med samrådsförslag för att skapa ett bättre möte mellan nuvarande Centrum och villastaden. Vårt förslag skapar ett Centrum med trygg småstadskänsla.

Kortfakta om Centerpartiets förslag för Centrum etapp 1:

  • En till två våningar lägre än samrådsförslaget
  • Kioskbyggnaden behålls
  • Samrådsförslagets trappa ersätts med gågata
  • Mot Vasaplatsen bildas ett torg med möjlighet till uteservering som övergår i grönskande park
  • Två små torgmiljöer skapas på respektive sida av den nya gågatan
  • Vyer där den gamla villastaden får en naturlig koppling till den nuvarande Centrumbebyggelsen
  • Vertikal färgsättning i ljusa färger

Läs hela Centerpartiets förslag här.