• / Nyheter
  • / Centerbudgeten: En budget för max-tak i förskolan och utvecklade lekplatser

Centerpartiet har en budget för barnen.

De senaste åren har barngruppernas storlek ökat i snabb takt. Skolverket menar att utvecklingen mot större barngrupper i förskolan är oroväckande, eftersom en kvalitetsfaktor är just barngruppernas storlek och sammansättning. Den nya skollagen kräver dessutom att förskolan stärker det pedagogiska uppdraget, vilket är svårt att verkställa i stora barngrupper.

Kommunfullmäktigeledamot Caroline Sandblom (C) säger: ”Det märks att förskolans personal tänjer sig för att räcka till med de resurser som finns idag. Konsekvensen blir påfrestning och stress i förskolorna som drabbar både barn och pedagoger. För att minska denna negativa stress måste vi minska barngruppernas storlek.”

Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper för att barnen ska utvecklas till trygga individer. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora för att de små barnen ska kunna skapa en trygg anknytning till pedagogerna.

Centerpartiet vill därför återföra tidigare gjorda besparingar åren 2009 – 2010 i förskolan med 14,7 mkr för 2015. Målet är att införa ett maxtak för 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn i åldrarna 1 – 3 år samt att öka andelen högskoleutbildad personal och höja personaltätheten för småbarnsgrupperna.

Ytterligare en målsättning för 2015 – 2016 är att storbarnsgrupperna med barn i åldrarna 3 – 5 år får ett maxtak på 18 barn per grupp med motsvarande personal dvs 3 vuxna varav minst 2 med pedagogisk högskoleutbildning.

Internationell och svensk forskning visar att klasstorlek även har betydelse för skolelevernas resultat och att effekten är störst för yngre elever. En ny studie* visar att klasstorlek påverkar elevernas lärande men också deras framtida lön. Satsningen på mindre klasser bedöms som samhällsekonomisk lönsam. För att alla elever ska bli sedda samt få goda förutsättningar i livet vill vi även minska klasserna i årskurs F6 – 3. Lidingö stad bör därför sätta upp ett tydligt mål för klassernas storlek i årskurserna F6 – 3 som ska vara fullt genomförbart 2016.

Caroline Sandblom slår dessutom ett slag för utvecklade lekplatser på Lidingö: ”Vi i Centerpartiet vill höja ambitionsnivån för uteleken. Vi vill, som ett första steg, att vi förbättrar skyltning och synliggöra existerande lekplatser för att på sikt utveckla dem. Vi vill även att det inrättas en utsmycknings- och lekparkskvot vid nybyggnation bland annat för att få mer stimulerande lekmiljöer i området kring Lidingö Centrum. I vår budget ligger även en första steg till en parklek på Lidingö med.